Dg.

Preventiva?

Preventiva paraqet një grup masash dhe aktivitetesh që ndërmerren për të reduktuar ose parandaluar rreziqet e sëmundjeve dhe problemeve shëndetësore. Qëllimi i parandalimit është mbrojtja e shëndetit dhe përmirësimi i mirëqenies së përgjithshme. Parandalimi mund të jetë parësor (profilaktik), sekondar (diagnostikimi dhe ndërhyrja e hershme) dhe terciar (mbështetja dhe rehabilitimi) në varësi të fazës së […]

No Comments Read More
Dg.

Превенција?

Превенцијата претставува збир на мерки и активности кои се преземаат за намалување или спречување на ризиците од болести и здравствени проблеми. Целта на превенцијата е да се заштити здравјето и да се подобри општата благосостојба. Превенцијата може да биде примарна (профилактична), секундарна (рана дијагноза и интервенција) и терцијарна (поддршка и рехабилитација) според стадиумот на болеста […]

No Comments Read More
Dg.

Terapia?

Terapia është një proces, procedurë ose metodë e trajtimit mjekësor që përdoret për të kuruar ose përmirësuar shëndetin e një pacienti. Kjo mund të përfshijë përdorimin e medikamenteve, kirurgjisë, terapisë fizike, psikoterapisë, rehabilitimit, dietës, etj. Terapitë janë specifike për gjendjen ose sëmundjen nga e cila vuan pacienti dhe mund të përshtaten individualisht për të përmirësuar […]

No Comments Read More
Dg.

Терапија?

Терапијата претставува процес, постапка или метод на медицински третман кој се користи за лекување или подобрување на здравјето на пациентот. Ова може да вклучува користење на лекови, хирургија, физикална терапија, психотерапија, рехабилитација, диета и др. Терапиите се специфични за состојбата или болеста од која страда пациентот и можат да бидат индивидуално прилагодени за подобрување на […]

No Comments Read More
Dg.

Sëmundje?

Sëmundja është një fenomen patologjik ose gjendje shëndetësore që rezulton me një çregullim ose mosfunksionim të një procesi të caktuar fiziologjik në organizëm dhe mund të shprehet me simptoma të ndryshme. Sëmundjet klasifikohen sipas kritereve të ndryshme, duke përfshirë organet e prekura,  shkallën e ashpërsisë dhe të tjera. Sëmundjet diagnostikohen dhe trajtohen nga mjeku, për […]

No Comments Read More
Dg.

Болест?

Болеста е патолошка појава или здравствена состојба која резултира со нарушување или дисфункција на одреден физиолошки процес во организмот и може да се изрази со различни симптоми. Болестите се класифицираат според различни критериуми, вклучувајќи ги засегнатите органи, степенот на сериозностa и други. Болестите ги дијагностицира и лекува лекар, за побрзо закрепнување и обновување на нормалните […]

No Comments Read More
Dg.

Simptom?

Simptomat janë shenja ose sinjale, të cilat ndihen ose vihen re si një fenomen jonormal në organizëm. Zakonisht shfaqen si pasojë e një sëmundjeje apo problemi shëndetësor. Simptomat shërbejnë si bazë për ekzaminim mjekësor, diagnostikim dhe përshkrimin e terapisë. Kur keni simptoma që ju shqetësojnë, është e rëndësishme që menjëherë të konsultoheni me një mjek […]

No Comments Read More
Dg.

Симптом?

Симптомите се знаци или сигнали, кои се чувствуваат или забележуваат како абнормална појава во организмот. Најчесто се појавуваат како резултат на болест или здравствен проблем. Симптомите служат како основа за медицински преглед, поставување дијагноза и препишување терапија. Кога имате симптоми кои ве засегаат, важно е веднаш да се консултирате со лекар за да се направи […]

No Comments Read More
Dg.

DIAGNOZA?

Diagnoza është një përcaktim ose identifikim i saktë i një sëmundjeje, gjendjeje shëndetësore ose problemi shëndetësor. Prandaj, Diagnoza është hap i rëndësishëm në trajtimin e sëmundjeve dhe në planifikimin e kujdesit mjekësor.

Read More
Dg.

ДИЈАГНОЗА?

Дијагнозата е точно определување или идентификација на болест, здравствена состојба или здравствен проблем. Затоа, Дијагнозата е важен чекор во лекувањето на болестите и во планирањето на здравствената нега.

Read More