Dg.

Welcome to DIAGNOSIS. This is the Beginning!

Dg.

Дијагноза

Dg.

Diagnoza

Dg.

Симптом

Dg.

Simptom

Dg.

Болест

Dg.

Sëmundje

Dg.

Терапија

Dg.

Terapia

Dg.

Превенција

Dg.

Preventiva

Dg.

Лекарски преглед

Dg.

Ekzaminimi mjeksor

Dg.

Лекари

Dg.

Mjekët

Dg.

Здравственото знаење

Dg.

Njohurija shëndetësore

Превенција | Preventiva

Редовна и умерена физичка активност

Превенција | Preventiva

Aktiviteti fizik i rregullt dhe i moderuar

Превенција | Preventiva

Здрава исхрана

 

 

Dg.

Njohurija shëndetësore

Njohurija shëndetësore i referohet aftësisë së njerëzve për të kuptuar, zbatuar dhe interpretuar informacionin shëndetësor në një mënyrë që u mundëson atyre të marrin vendime të mira për shëndetin e tyre. Njerëzit me njohuri të mira shëndetësore mund të kuptojnë udhëzimet e barnave, të kuptojnë informacionin e sëmundjeve dhe preventivës, të mësojnë se si të […]

Read More
Dg.

Здравственото знаење

Здравственото знаење се однесува на способноста на луѓето да ги разберат, применуваат и интерпретираат здравствените информации на начин што ќе им овозможуваат да донесат добри одлуки за нивното здравје. Луѓето со добро здравствено знаење можат да ги разберат упатствата за лекови, да ги разберат информациите за болести и превенција, да научат како ефикасно да се […]

Read More
Dg.

Mjekët

Mjekët janë ekspertë mjekësorë të kualifikuar të cilët kanë edukimin dhe trajnimin për të diagnostikuar, trajtuar gjendje të ndryshme shëndetësore dhe për të ofruar ndihmë dhe këshilla mjekësore për pacientët. Mjekët mund të kenë kryer specializime të ndryshme, si mjeksin e përgjithshme, pediatri, gjinekologji, kirurgji, neurologji e të tjera. Ata punojnë në objekte të ndryshme […]

Read More
Dg.

Лекари

Лекарите се квалификувани медицински експерти кои имаат образование и обука за дијагностицирање, лекување на различни здравствени состојби и обезбедување медицинска помош и совети на пациентите. Лекарите можат да имаат завршено различни специјализации, како општа медицина, педијатрија, гинекологија, хирургија, неврологија и други. Тие работат во различни здравствени установи, како што се болници, поликлиники, клиники или амбуланти. […]

Read More
Dg.

Ekzaminimi mjeksor

Një ekzaminim mjekësor zakonisht mbulon disa aspekte dhe komponentë për të vlerësuar gjendjen shëndetësore të pacientit. Qëllimi kryesor i një ekzaminimi mjekësor është zbulimi dhe vlerësimi i problemeve të mundshme shëndetësore, diagnostikimi i sëmundjeve dhe trajtimi mjekësor ose masa parandaluese për të mbështetur shëndetin e përgjithshëm. Rekomandohen ekzaminime të rregullta mjekësore, veçanërisht për zbulimin e […]

Read More
Dg.

Лекарски преглед

Лекарскиот преглед обично опфаќа неколку аспекти и компоненти за да се процени здравствената состојба на пациентот. Главната цел на лекарскиот преглед е откривање и проценка на можни здравствени проблеми, дијагноза на болеста, медицински третман и превентивни мерки за поддршка на општото здравје. Се препорачуваат редовни лекарски прегледи, особено за рано откривање на болести. Еве што […]

Read More
Dg.

Preventiva

Preventiva paraqet një grup masash dhe aktivitetesh që ndërmerren për të reduktuar ose parandaluar rreziqet e sëmundjeve dhe problemeve shëndetësore. Qëllimi i parandalimit është mbrojtja e shëndetit dhe përmirësimi i mirëqenies së përgjithshme. Parandalimi mund të jetë parësor (profilaktik), sekondar (diagnostikimi dhe ndërhyrja e hershme) dhe terciar (mbështetja dhe rehabilitimi) në varësi të fazës së […]

Read More
Dg.

Превенција

Превенцијата претставува збир на мерки и активности кои се преземаат за намалување или спречување на ризиците од болести и здравствени проблеми. Целта на превенцијата е да се заштити здравјето и да се подобри општата благосостојба. Превенцијата може да биде примарна (профилактична), секундарна (рана дијагноза и интервенција) и терцијарна (поддршка и рехабилитација) според стадиумот на болеста […]

Read More
Dg.

Terapia

Terapia është një proces, procedurë ose metodë e trajtimit mjekësor që përdoret për të kuruar ose përmirësuar shëndetin e një pacienti. Kjo mund të përfshijë përdorimin e medikamenteve, kirurgjisë, terapisë fizike, psikoterapisë, rehabilitimit, dietës, etj. Terapitë janë specifike për gjendjen ose sëmundjen nga e cila vuan pacienti dhe mund të përshtaten individualisht për të përmirësuar […]

Read More
Dg.

Терапија

Терапијата претставува процес, постапка или метод на медицински третман кој се користи за лекување или подобрување на здравјето на пациентот. Ова може да вклучува користење на лекови, хирургија, физикална терапија, психотерапија, рехабилитација, диета и др. Терапиите се специфични за состојбата или болеста од која страда пациентот и можат да бидат индивидуално прилагодени за подобрување на […]

Read More