ЦРЕВН И ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ (A00–A09)
A00  Колера Cholera
A01  Тифоидни и паратифоидни трески Febris typhica et febris paratyphica
A02  Други инфекции од салмонела Salmonelloses aliae
A03  Шигелоза Shigellosis
A04  Други бактериски цревни инфекции Infectiones intestinales bacteriales aliae
A05  Други бактериски интоксикации од храна, некласифицирани на друго место Intoxicationes alimentariae bacteriales aliae
A06  Амебијаза Amoebiasis
A07  Други протозоални цревни болести Infectiones intestinales protozoicae aliae
A08  Вирусни и други означени цревни инфекции Infectiones intestinales virales
A09  Дијареа и гастроентерит за кои се претпоставува дека се од заразно потекло Diarrhoea et gastroenteritis, causa infectionis suspecta
ТУБЕРКУЛОЗА (A15–A19)
A15  Респираторна туберкулоза, бактериолошки и хистолошки потврдена Tuberculosis organorum respiratoriorum,per bacteriologiam et histologiam confirmata
A16  Респираторна туберкулоза, бактериолошки и хистолошки непотврдена Tuberculosis organorum respiratoriorum,per bacteriologiam et histologiam non confirmata
A17  Туберкулоза на нервниот систем Tuberculosis systematis nervosi
A18  Туберкулоза на други органи Tuberculosis organorum aliorum
A19  Милијарна туберкулоза Tuberculosis miliaris
ОДРЕДЕНИ ЗООНОЗНИ БАКТЕРИСКИ БОЛЕСТИ (A20–A28)
A20  Чума Pestis
A21  Туларемија Tularaemia
A22  Антракс Anthrax
A23  Бруцелоза Brucellosis
A24  Сакагија и мелиодиоза Malleus et melioidosis
A25  Треска предизвикана со каснување од стаорец Febris post morsum muris
A26  Еризипелоид Erysipeloides
A27  Лептоспироза Leptospirosis
A28  Други зоонозни бактериски болести, некласифицирани на друго место Zoonoses bacteriales aliae
ДРУГИ БАКТЕРИСКИ БОЛЕСТИ (A30–A49)
A30  Лепра [Хансенова болест] Lepra (Morbus Hansen)
A31  Инфекција предизвикана од друга микобактерија Morbi mycobacteriales alii
A32  Листериоза Listeriosis
A33  Тетанус неонаторум Tetanus neonati
A34  Акушерски тетанус Tetanus puerperalis
A35  Друг тетанус Tetanus alius
A36  Дифтерија Diphtheria
A37  Пертусис Pertussis
A38  Шарлах Scarlatina
A39  Менингокона инфекција Infectio meningococcica
A40  Стрептококна септикемија Septicaemia streptococcica
A41  Друга септикемија Septicaemia alia
A42  Актиномикоза Actinomycosis
A43  Нокардиоза Nocardiosis
A44  Бартонелоза Bartonellosis
A46  Еризипел Erysipelas
A48  Други бактериски болести, некласифицирани на друго место Morbi bacteriales alii
A49  Бактериска инфекција на неозначена локализација Infectio bacterialis, loci non specificati
ГЛАВНО СЕКСУАЛНО ПРЕНОСЛИВИ ИНФЕКЦИИ (A50–A64)
A50  Конгенитален сифилис Syphilis congenita
A51  Ран сифилис Syphilis recens
A52  Доцен сифилис Syphilis tarda
A53  Друг и неозначен сифилис Syphilis alia et non specificata
A54  Гонококна инфекција Infectio gonococcica
A55  Хламидиски лимфогранулом (венеричен) Lymphogranuloma per infectionem Chlamydia (venericam)
A56  Други сексуално преносливи хламидиски болести Infectiones sexuales chlamydiales modo alio transmissae
A57  Шанкроид Ulcus mole
A58  Ингвинален гранулом Granuloma inguinale
A59  Трихомонијаза Trichomoniasis
A60  Аногенитална херпесвирусна инфекција [herpes simplex] Infectio herpetica viralis regionis anogenitalis
A63  Други главно сексуално преносливи болести, некласифицирани на друго место Morbi praedominanter modo sexuali transmissi alii
A64  Неозначени сексуално преносливи болести Morbus modo sexuali transmissus, non specificatus
ДРУГИ СПИРОХЕТАЛНИ БОЛЕСТИ (A65–A69)
A65  Невенеричен сифилис Syphilis non venerica
A66  Фрамбезија Framboesia
A67  Пинта [carate] Pinta-“mal del pinto”
A68  Повратни трески Febris recurrens
A69  Друга спирохетална инфекција Infectiones spirochaetales aliae
ДРУГИ БОЛЕСТИ ПРЕДИЗВИКАНИ ОД ХЛАМИДИЈА (A70–A74)
A70  Инфекција предизвикана од Chlamydia psittaci Infectio per Chlamydiam
A74  Други болести предизвикани од хламидија Morbi chlamydiales alii
РИКЕЦИОЗИ (A75–A79)
A75  Тифусна треска Febris typhica pediculis transmissa
A77  Пегав тифус [рикециоза пренесена со крлеж] Febris exanthematosa ixodibus transmissa
A78  Q треска Febris Q
A79  Други рикециози Rickettsioses aliae
ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ НА ЦЕНТРАЛНИОТ НЕРВЕН СИСТЕМ (A80–A89)
A80  Акутен полиомиелит Poliomyelitis anterior acuta
A81  Атипични вирусни инфекции на централниот нервен систем Infectiones systematis nervosi centralis virales lentae
A82  Беснило Rabies
A83  Вирусен енцефалит пренесен со комарец Encephalitis viralis anophelis transmissa
A84  Вирусен енцефалит пренесен со крлеж Encephalitis viralis ixodibus transmissa
A85  Друг вирусен енцефалит, некласифициран на друго место Encephalitis viralis alia
A86  Неозначен вирусен енцефалит Encephalitis viralis, non specificata
A87  Вирусен менингит Meningitis viralis
A88  Други вирусни инфекции на централниот нервен систем, некласифицирани на друго место Infectiones systematis nervosi centralis virales aliae
A89  Неозначени вирусни инфекции на централниот нервен систем Infectio systematis nervosi centralis viralis, non specificata
ВИРУСНИ ТРЕСКИ ПРЕНЕСЕНИ СО АРТРОПОД И ВИРУСНИ ХЕМОРАГИЧНИ ТРЕСКИ (A90–A99)
A90  Денга треска [класична денга] Febris dengue
A91  Денга хеморагична треска Febris dengue haemorrhagica
A92  Други вирусни трески пренесени со комарец Febres virales anophelis transmissae aliae
A93  Други вирусни трески пренесени со комарец, некласифицирани на друго место Febris viralis arthropodis transmissa alia
A94  Неозначени вирусни трески пренесени со артропод Febris viralis arthropodis transmissa, non specificata
A95  Жолта треска Febris flava
A96  Аренавирусна хеморагична треска Febris haemorrhagica arenaviralis
A98  Други вирусни хеморагични трески, некласифицирани на друго место Febris haemorrhagicae virales aliae
A99  Неозначени вирусни хеморагични трески Febris haemorrhagicae virales aliae, specificatae