OСНОВНА ПОДЕЛБА НА БОЛЕСТИ И СРОДНИ ЗДРАВСТВЕНИ ПРОБЛЕМИ :

 

1. ОДРЕДЕНИ ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТСКИ БОЛЕСТИ (A00–B99)

Цревни заразни болести (A00–A09)

A00 Колера
A01 Тифоидни и паратифоидни трески
A02 Други инфекции од салмонела
A03 Шигелоза
A04 Други бактериски цревни инфекции
A05 Други бактериски интоксикации од храна, некласифицирани на друго место
A06 Амебијаза
A07 Други протозоални цревни болести
A08 Вирусни и други означени цревни инфекции
A09 Дијареја и гастроентерит за кои се претпоставува дека се од заразно потекло

Туберкулоза (A15–A19)

A15 Респираторна туберкулоза, бактериолошки и хистолошки потврдена
A16 Респираторна туберкулоза, бактериолошки и хистолошки непотврдена
A17 Туберкулоза на нервниот систем
A18 Туберкулоза на други органи
A19 Милијарна туберкулоза

Одредени зоонозни бактериски болести (A20–A28)

A20 Чума
A21 Туларемија
A22 Антракс
A23 Бруцелоза
A24 Сакагија и мелиоидоза
A25 Треска предизвикана од каснување на стаорец
A26 Еризипелоид
A27 Лептоспироза
A28 Други зоонозни бактериски болести, некласифицирани на друго место

Други бактериски болести (A30–A49)

A30 Лепра [Хансенова болест]
A31 Инфекција предизвикана од друга микобактерија
A32 Листериоза
A33 Тетанус неонаторум
A34 Акушерски тетанус
A35 Друг тетанус
A36 Дифтерија
A37 Пертусис
A38 Шарлах
A39 Менингокона инфекција
A40 Стрептококна септикемија
A41 Друга септикемија
A42 Актиномикоза
A43 Нокардиоза
A44 Бартонелоза
A46 Еризипел
A48 Други бактериски болести, некласифицирани на друго место
A49 Бактериска инфекција на неозначена локализација

Главно сексуално преносливи инфекции (A50–A64)

A50 Конгенитален сифилис
A51 Ран сифилис
A52 Доцен сифилис
A53 Друг и неозначен сифилис
A54 Гонококна инфекција
A55 Хламидичен лимфогранулом (венериски)
A56 Други сексуално преносливи хламидиски болести
A57 Шанкроид
A58 Ингвинален гранулом
A59 Трихомонијаза
A60 Аногенитална херпесвирусна [herpes simplex] инфекција
A63 Други главно сексуално преносливи болести, некласифицирани на друго место
A64 Неозначени сексуално преносливи болести

Други спирохетни болести (A65–A69)

A65 Невенеричен сифилис
A66 Фрамбезија
A67 Пинта [carate]
A68 Повратни трески
A69 Други спирохетни инфекции

Други болести предизвикани од хламидии (A70–A74)

A70 Инфекција предизвикана од Chlamydia psittaci
A71 Трахом
A74 Други болести предизвикани од хламидии

Рикециози (A75–A79)

A75 Тифусна треска
A77 Пегав тифус [рикециози пренесен од крлеж]
A78 Q треска
A79 Други рикециози

Вирусни инфекции на централниот нервен систем (A80–A89)

A80 Акутен полиомиелит
A81 Атипични вирусни инфекции на централниот нервен систем
A82 Беснило
A83 Вирусен енцефалит пренесен од комарец
A84 Вирусен енцефалит пренесен од крлеж
A85 Друг вирусен енцефалит, некласифициран на друго место
A86 Неозначен вирусен енцефалит
A87 Вирусен менингит
A88 Други вирусни инфекции на централниот нервен систем, некласифицирани на друго место
A89 Неозначена вирусна инфекција на централниот нервен систем

Артроподно преносливи вирусни трески и вирусни хеморагични трески (A90–A99)

A90 Денга треска [класична денга]
A91 Денга хеморагична треска
A92 Други вирусни трески пренесени од комарец
A93 Други артроподно преносливи вирусни трески, некласифицирани на друго место
A94 Неозначена артроподно пренослива вирусна треска
A95 Жолта треска
A96 Аренавирусна хеморагична треска
A98 Други вирусни хеморагични трески, некласифицирани на друго место
A99 Неозначена вирусна хеморагична треска

Вирусна инфекција што се карактеризира со лезии на кожата и мукозната мембрана (B00–B09)

B00 Херпесвирусна [herpes simplex] инфекција
B01 Варичела [мали сипаници]
B02 Зостер [herpes zoster]
B03 Вариола
B04 Monkeypox
B05 Морбили
B06 Рубеола [Германски мали сипаници]
B07 Вирусни веруки
B08 Други вирусни инфекции што се карактеризираат со лезии на кожата и мукозната мембрана, некласифициран на друго место
B09 Неозначени вирусни инфекции што се карактеризираат со лезии на кожата и мукозната мембрана

Вирусен хепатит (B15–B19)

B15 Акутен хепатит А
B16 Акутен хепатит Б
B17 Друг акутен вирусен хепатит
B18 Хроничен вирусен хепатит
B19 Неозначен вирусен хепатит

Болест од вирусот на хумана имунодифициенца [HIV] (B20–B24)

B20 Болест од вирусот на хумана имунодифициенца [HIV] што резултира со инфективни и паразитски болести
B21 Болест од вирусот на хумана имунодифициенца [HIV] што резултира со малигни неоплазми
B22 Болест од вирусот на хумана имунодифициенца [HIV] што резултира со други означени болести
B23 Болест од вирусот на хумана имунодифициенца [HIV] што резултира со други состојби
B24 Неозначена болест од вирусот на хумана имунодифициенца [HIV]

Други вирусни болести (B25–B34)

B25 Цитомегаловирусна болест
B26 Паротит
B27 Инфективна мононуклеоза
B30 Вирусен конјуктивит
B33 Други вирусни болести, некласифицирани на друго место
B34 Вирусни инфекција на неозначена локализација

Микози (B35–B49)

B35 Дерматофитоза
B36 Други површински микози
B37 Кандидијаза
B38 Кокцидиоидомикоза
B39 Хистоплазмоза
B40 Бластомикоза
B41 Паракокцидиоидомикоза
B42 Споротрихоза
B43 Хромомикоза и феомикотичен апсцес
B44 Аспергилоза
B45 Криптококоза
B46 Зигомикоза
B47 Мицетом
B48 Други микози, некласифицирани на друго место
B49 Неозначена микоза

Протозони болести (B50–B64)

B50 Маларија предизвикана од Plasmodium falciparum
B51 Маларија предизвикана од Plasmodium vivax
B52 Маларија предизвикана од Plasmodium malariae
B53 Друга паразитолошки потврдена маларија
B54 Неозначена маларија
B55 Лајшманијаза
B56 Африканска трипаносомијаза
B57 Шагасова болест
B58 Токсоплазмоза
B59† Пнеумоцистоза
B60 Други протозоални болести, некласифицирани на друго место
B64 Неозначена протозоална болест Хелминтијази (B65–B83)
B65 Шистозомијаза [билхарзијаза]
B66 Други трематодни инфекции
B67 Ехинококоза
B68 Тенијаза
B69 Цистицеркоза
B70 Дифилоботријаза и спарганоза
B71 Други цестодни инфекции
B72 Дракункулијаза
B73 Онхоцеркијаза
B74 Филаријаза
B75 Трихинелоза
B76 Болести предизвикани со рударска глиста
B77 Аскаријаза
B78 Стронгилоидијаза
B79 Трихуријаза
B80 Ентеробијаза
B81 Други цревни хелминтијази, некласифицирани на друго место
B82 Неозначен цревен паразитизам
B83 Други хелминтијази

Педикулозни, акаријазни и други инфестации (B85–B89)

B85 Педикулоза и фтиријаза
B86 Скабиес
B87 Мијаза
B88 Други инфестации
B89 Неозначена паразитска болест

Секвели на инфективни и паразитски болести (B90–B94)

B90 Последици од туберкулоза
B91 Последици од полиомиелит
B92 Последици од лепра
B94 Последици од други неозначени инфективни и паразитски болести

Бактериски, вирусни и други инфективни агенси (B95–B97)

B95 Стрептококи и стафилококи како причинители на болести класифицирани во други поглавја
B96 Други бактериски агенси како причинители на болести класифицирани во други поглавја
B97 Вирусни агенси како причинители на болести класифицирани во други поглавја

Други заразни болести (B99)

B99 Други и неозначени инфективни болести

 

2. НЕОПЛАЗМИ (C00–D48)

МАЛИГНИ НЕОПЛАЗМИ (C00–C96)
МАЛИГНИ НЕОПЛАЗМИ, ПОСОЧЕНИ ИЛИ ПРИФАТЕНИ КАКО ПРИМАРНИ, НА ОПРЕДЕЛЕНА ЛОКАЛИЗАЦИЈА, ОСВЕН КАЈ ЛИМФОИДНО, ХЕМАТОПОЕТИЧНО ИЛИ СВРЗНО ТКИВО (C00–C75)

Малигни неоплазми на усна, усна празнина и фаринкс (C00–C14)

C00 Малигна неоплазма на усна
C01 Малигна неоплазма на основата на јазикот
C02 Малигна неоплазма на други и неозначени делови на јазикот
C03 Малигна неоплазма на гингивата
C04 Малигна неоплазма на дното на устата
C05 Малигна неоплазма на непцето
C06 Малигна неоплазма на други и неозначени делови на устата
C07 Малигна неоплазма на паротидната жлезда
C08 Малигна неоплазма на други и неозначени големи плункови жлезди
C09 Малигна неоплазма на тонзила
C10 Малигна неоплазма на орофаринкс
C11 Малигна неоплазма на назофаринкс
C12 Малигна неоплазма на периформен синус
C13 Малигна неоплазма на хипофаринкс
C14 Малигна неоплазма на други и недоволно дефинирани локализации на усната, усната празнина и фаринксот

Малигна неоплазма на дигестивни органи (C15–C26)

C15 Малигна неоплазма на езофагус
C16 Малигна неоплазма на желудник
C17 Малигна неоплазма на тенко црево
C18 Малигна неоплазма на колонот
C19 Малигна неоплазма на ректозигмоиден спој
C20 Малигна неоплазма на ректум
C21 Малигна неоплазма на анус и анален канал
C22 Малигна неоплазма на црн дроб и интрахепатични жолчни патишта
C23 Малигна неоплазма на жолчно ќесе
C24 Малигна неоплазма на други и неозначени делови на билијарниот тракт
C25 Малигна неоплазма на панкреас
C26 Малигна неоплазма на други и недоволно дефинирани дигестивни органи

Малигна неоплазма на респираторни и интраторакални органи (C30–C39)

C30 Малигна неоплазма на носна празнина и средно уво
C31 Малигна неоплазма на акцесорни синуси
C32 Малигна неоплазма на ларинкс
C33 Малигна неоплазма на трахеа
C34 Малигна неоплазма на бронхии и бел дроб
C37 Малигна неоплазма на тимус
C38 Малигна неоплазма на срце, медијастинум и плевра
C39 Малигна неоплазма на други и недоволно дефинирани локализации во респираторниот систем и интраторакалните органи

Малигни неоплазми на коски и зглобна ‘рскавица (C40–C41)

C40 Малигни неоплазми на коски и зглобна ‘рскавица на екстремитети
C41 Малигни неоплазми на коски и зглобна ‘рскавица на други и неозначени локализации

Меланом и други малигни неоплазми на кожа (C43–C44)

C43 Малиген меланом на кожа
C44 Други малигни неоплазми на кожа

Малигна неоплазма на мезотелни и меки ткива (C45–C49)

C45 Мезотелиом
C46 Капосиев сарком
C47 Малигна неоплазма на периферни нерви и автономен нервен систем
C48 Малигна неоплазма на ретроперитонеум и перитонеум
C49 Малигна неоплазма на други сврзни и меки ткива

Малигна неоплазма на дојка (C50)

C50 Малигна неоплазма на дојка

Малигни неоплазми на женски генитални органи (C51–C58)

C51 Малигна неоплазма на вулва
C52 Малигна неоплазма на вагина
C53 Малигна неоплазма на цервиксот на утерусот
C54 Малигна неоплазма на телото на утерусот
C55 Малигна неоплазма на утерус, неозначен дел
C56 Малигна неоплазма на овариум
C57 Малигна неоплазма на други и неозначени женски генитални органи
C58 Малигна неоплазма на плацента

Малигни неоплазми на машки генитални органи (C60–C63)

C60 Малигна неоплазма на пенис
C61 Малигна неоплазма на простата
C62 Малигна неоплазма на тестиси
C63 Малигна неоплазма на други и неозначени машки генитални органи

Малигни неоплазми на уринарен тракт (C64–C68)

C64 Малигна неоплазма на бубрег, освен ренална карлица
C65 Малигна неоплазма на ренална карлица
C66 Малигна неоплазма на бубрежни канали/уретер
C67 Малигна неоплазма на мочен меур
C68 Малигна неоплазма на други и неозначени уринарни органи

Малигна неоплазма на око, мозок и други делови од централниот нервен систем (C69–C72)

C69 Малигна неоплазма на око и аднекси
C70 Малигна неоплазма на менинги
C71 Малигна неоплазма на мозок
C72 Малигна неоплазма на ’рбетен мозок, кранијални нерви и други делови на централниот нервен систем

Малигни неоплазми на тиреоидеа и други ендокрини жлезди (C73–C75)

C73 Малигна неоплазма на тиреоидна жлезда
C74 Малигна неоплазма на адренални жлезди
C75 Малигна неоплазма на други ендокрини жлезди и сродни структури

Малигна неоплазма на недоволно дефинирани, секундарни и неозначени локализации (C76–C80)

C76 Малигна неоплазма на други и недоволно дефинирани локализации
C77 Секундарна и неозначена малигна неоплазма на лимфни јазли
C78 Секундарна малигна неоплазма на респираторни и дигестивни органи
C79 Секундарна малигна неоплазма на други локализации
C80 Малигна неоплазма без означена локализација

Малигна неоплазма на лимфно, хематопоетичко и сродно ткиво (C81–C96)

C81 Хоџкинов лимфом
C82 Фоликуларен [нодуларен] Хоџкинов лимфом
C83 Дифузен не Хоџкинов лимфом
C84 Периферни и кожни Т-клеточни лимфоми
C85 Други и неозначени типови на неХоџкинов лимфом
C88 Малигни имунопролиферативни болести
C90 Многукратен миелом и малигни неоплазми од плазма клетките
C91 Лимфоидна леукемија
C92 Миелоидна леукемија
C93 Моноцитна леукемија
C94 Други леукемии од означен клеточен тип
C95 Леукемија од неозначен клеточен тип
C96 Други и неозначени малигни неоплазми на лимфно, хематопоетичко и сродно ткиво

In situ неоплазми (D00–D09)

D00 Карцином in situ на усна празнина, езофагус и желудник
D01 Карцином in situ на други и неозначени дигестивни органи
D02 Карцином in situ на средно уво и на респираторен систем
D03 Меланом in situ
D04 Карцином in situ на кожа
D05 Карцином in situ на дојка
D06 Карцином in situ на цервиксот на утерусот
D07 Карцином in situ на други и неозначени генитални органи
D09 Карцином in situ на други и неозначени локализации

Бенигни неоплазми (D10–D36)

D10 Бенигна неоплазма на устата и фаринксот
D11 Бенигна неоплазма на големите плункови жлезди
D12 Бенигна неоплазма на колонот, ректумот, анусот и аналниот канал
D13 Бенигна неоплазма на други и недоволно дефинирани делови на дигестивниот систем
D14 Бенигна неоплазма на средно уво и респираторен систем
D15 Бенигна неоплазма не други и неозначени интраторакални органи
D16 Бенигна неоплазма на коска и зглобна ‘рскавица
D17 Бенигна липоматозна неоплазма
D18 Хемангиом и лимфангиом
D19 Бенигна неоплазма на мезотелиално ткиво
D20 Бенигна неоплазма на меко ткиво на ретроперитонеум и перитонеум
D21 Друга Бенигна неоплазма на сврзно ткиво и друго меко ткиво
D22 Меланоцитен невус
D23 Други бенигни неоплазми на кожа
D24 Бенигна неоплазма на дојка
D25 Лејомиом на утерус
D26 Други бенигни неоплазми на утерус
D27 Бенигна неоплазма на овариум
D28 Бенигна неоплазма на други и неозначени женски генитални органи
D29 Бенигна неоплазма на машки генитални органи
D30 Бенигна неоплазма на уринарни органи
D31 Бенигна неоплазма на око и аднекси
D32 Бенигна неоплазма на менинги
D33 Бенигна неоплазма на мозок и други делови од централниот нервен систем
D34 Бенигна неоплазма на тиреоидна жлезда
D35 Бенигна неоплазма на други и неозначени ендокрини жлезди
D36 Бенигна неоплазма на други и неозначени локализации

Неоплазми на несигурна или од непозната природа (D37–D48)

D37 Неоплазми на несигурна или од непозната природа на усната празнина и на дигестивните органи
D38 Неоплазми со несигурна или од непозната природа на средното уво и на респираторните и интраторакални органи
D39 Неоплазми со несигурна или од непозната природа на женските генитални органи
D40 Неоплазми со несигурна или од непозната природа на машките генитални органи
D41 Неоплазми со несигурна или од непозната природа на уринарните органи
D42 Неоплазми со несигурна или од непозната природа на менингите
D43 Неоплазми со несигурна или од непозната природа на мозокот и централниот нервен систем
D44 Неоплазми со несигурна или од непозната природа на ендокрините жлезди
D45 Полицитемија вера
D46 Миелодиспластични синдроми
D47 Други неоплазми со несигурна или од непозната природа на лимфно, хематопоетичко и сродно ткиво
D48 Неоплазми со несигурна или од непозната природа на други и неозначени локализации

 

3. БОЛEСТИ НА КРВТА И КРВОТВОРНИТЕ ОРГАНИ И ОДРЕДЕНИ АНОМАЛИИ КАЈ ИМУНОЛОШКИОТ МЕХАНИЗАМ (D50–D89)

Нутритивни анемии (D50–D53)

D50 Анемија со дефицит на железо
D51 Анемија со дефицит на витамин B12
D52 Анемија со дефицит на фолат
D53 Други нутритивни анемии

Хемолитни анемии (D55–D59)

D55 Анемија причинета од ензимски заболувања
D56 Таласемија
D57 Српести заболувања
D58 Други наследни хемолитни анемии
D59 Стекната хемолитна анемија

Апластична и други анемии (D60–D64)

D60 Стекната чиста еритроцитна аплазија [еритробластопенија]
D61 Други апластични анемии
D62 Акутна постхеморагична анемија
D63* Анемија кај хронични болести, класифицирана на друго место
D64 Други анемии

Коагулациони дефекти, пурпура и други хеморагични состојби (D65–D69)

D65 Дисеминирана интраваскуларна коагулација [синдром на дефибринација]
D66 Дефицит на наследен фактор VIII
D67 Дефицит на наследен фактор IX
D68 Други коагулациони недостатоци
D69 Пурпура и други хеморагични состојби

Други заболувања на крвта и крвотворните органи (D70–D77)

D70 Агранулоцитоза
D71 Функционално заболување на полиморфонуклеарните неутрофили
D72 Други заболувања на белите крвни зрнца/леукоцити
D73 Болести на слезината
D74 Метемоглобинемија
D75 Други заболувања на крвта и крвотворните органи
D76 Одредени болести кои зафаќаат лимфоретикуларно ткиво и ретикулохистиоцитен систем
D77* Други заболувања на крвта и крвотворните органи кај болести класифицирани на друго место

Одредени заболувања што го зафаќаат имуниот механизам (D80–D89)

D80 Имунодефицит со дефекти главно на антителата
D81 Комбинирани имунодифициенци
D82 Имунодефицит поврзана со други тешки дефекти
D83 Често варијабилен имунодефицит
D84 Други имунодифициенци
D86 Саркоидоза
D89 Други заболувања што го опфаќаат имуниот механизам, некласифицирани на друго место

 

4. ЕНДОКРИНИ, НУТРИТИВНИ И МЕТАБОЛИЧКИ БОЛЕСТИ (E00–E89)

Заболувања на тиреоидната жлезда (E00–E07)

E00 Конгенитален синдром на дефицит на јод
E01 Тиреоидни заболувања и состојби поврзани со дефицит на јод
E02 Субклинички хипотиреоидизам од недостаток на јод
E03 Друг хипотиреоидизам
E04 Друга нетоксична гушавост
E05 Тиреотоксикоза [хипертиреоидизам]
E06 Тиреоидит
E07 Други заболувања на тиреоидеата

Нарушена регулатиција на гликоза и дијабетес мелитус (E09–E14)

E09 Нарушена регулација на гликоза
E10 Тип 1 дијабетес мелитус
E11 Тип 2 дијабетес мелитус
E13 Друг означен дијабетес мелитус
E14 неозначен дијабетес мелитус

Други заболувања на регулацијата на гликоза и внатрешна секреција на панкреасот (E15–E16)

E15 Недијабетична хипогликемична кома
E16 Други заболувања на внатрешната секреција на панкреасот

Заболувања на другите ендокрини жлезди (E20–E35)

E20 Хипопаратиреоидизам
E21 Хипопаратиреоидизам и други заболувања на паратиреоидната жлезда
E22 Хиперфункција на хипофизата
E23 Хипофункција и други заболувања на хипофизата
E24 Кушингов синдром
E25 Адреногенитални заболувања
E26 Хипералдостеронизам
E27 Други заболувања на надбубрежната жлезда
E28 Оваријана дисфункција
E29 Тестикуларна дисфункција
E30 Заболувања во пубертет, некласифицирани на друго место
E31 Полигландуларна дисфункција
E32 Болести на тимусот
E34 Други ендокрини заболувања
E35* Заболувања на ендокрините жлезди кај болести класифицирани на друго место

Малнутриција (E40–E46)

E40 Квашиоркор
E41 Нутритивен маразам
E42 Маразмичен квашиоркор
E43 Неозначена тешка протеин-енергетичка малнутриција
E44 Протеин-енергетичка малнутриција од умерен и лесен степен
E45 Забавен развој по протеин-енергетска малнутриција
E46 Неозначена протеин-енергетичка малнутриција

Други нутритивни дефицити (E50–E64)

E50 Дефицит на витамин А
E51 Дефицит на тијамин
E52 Дефицит на ниацин [пелагра]
E53 Дефицит на останатите витамини од групата В
E54 Дефицит на аскорбинска киселина
E55 Дефицит на витамин D
E56 Недостаток/дефицит на други витамини
E58 Дефицит на калциум во врска со исхраната
E59 Дефицит на селен во врска со исхраната
E60 Дефицит на цинк во врска со исхраната
E61 Дефицит на други нутритивни елементи
E63 Други нутритивни дефицити
E64 Последици од малнутриција и други нутритивни дефицити

Гојазност и друга хипералиментација (E65–E68)

E65 Локализирана адипозност
E66 Гојазност
E67 Друга хипералиментација
E68 Секвели од хипералиментација

Метаболични заболувања (E70–E89)

E70 Заболувања на метаболизмот од ароматични амино-киселини
E71 Заболувања на метаболизмот на разгранетите аминокиселини и на метаболизмот на масните киселини
E72 Други заболувања на метаболизмот на амино-киселини
E73 Интолеранција на лактоза
E74 Други заболувања на метаболизмот на јаглехидратите
E75 Заболувања на метаболизмот на сфинголипидите и други заболувања на складирање на липидите
E76 Заболувања на метаболизмот на гликозаминогликан
E77 Заболувања на гликопротеински метаболизам
E78 Заболувања на липопротеински метаболизам и други липидемии
E79 Заболувања на пуринскиот пиримидинскиот метаболизам
E80 Заболувања на порфиринскиот и билирубинскиот метаболизам
E83 Заболувања на минералниот метаболизам
E84 Цистична фиброза
E85 Амилоидоза
E86 Намалување на волуменот
E87 Други заболувања на водната, електролитната и ацидо-базната рамнотежа
E88 Други метаболитички заболувања
E89 Постоперативни ендокрини и метаболични заболувања, некласифицирани на друго место

 

5. МЕНТАЛНИ РАСТРОЈСТВА И РАСТРОЈСТВА НА ОБНОСКИТЕ (F00–F99)

Органски, вклучувајќи ги и симптоматските, ментални растројства (F00–F09)

F00* Деменција во Алцхајмерова болест (G30.-†)
F01 Васкуларна деменција
F02* Деменција кај други болести класифицирани на друго место
F03 Неозначена деменција
F04 Органски амнестички синдром, непредизвика од алкохол и други психоактивни супстанци
F05 Делириум, непредизвикан од алкохол и други психоактивни супстанци
F06 Други ментални растројства заради оштетување и дисфункција на мозокот и заради физички болести
F07 Растројства на личноста и обноските поради болест, оштетување и дисфункција на мозокот
F09 Неозначено органско или симптоматско ментално растројство

Ментални и растројства на обноските поради употреба на психоактивни супстанци (F10–F19)

F10 Ментални и растројства на обноските заради употреба на алкохол
F11 Ментални и растројства на обноските заради употреба на опијати
F12 Ментални и растројства на обноските заради употреба на канабиноиди
F13 Ментални и растројства на обноските заради употреба на седативи или хипнотици
F14 Ментални и растројства на обноските заради употреба на кокаин
F15 Ментални и растројства на обноските заради употреба на други стимуланси, вклучувајќи и кофеин
F16 Ментални и растројства на обноските заради употреба на халуциногени
F17 Ментални и растројства на обноските заради употреба на тутун
F18 Ментални и растројства на обноските заради употреба на испарливи растворувачи
F19 Ментални и растројства на обноските заради повеќекратна употреба на дрога и употреба на други психоактивни супстанци

Шизофренија, шизотипија и налудничави растројства (F20–F29)

F20 Шизофренија
F21 Шизотипно растројство
F22 Перзистентни налудничави растројства
F23 Акутни и транзиторни психотични растројства
F24 Индуцирано налудничаво растројство
F25 Шизоафективни растројства
F28 Други неоргански психотични растројства
F29 Неозначени неоргански психози

Растројства на расположението [афектот] (F30–F39)

F30 Манијачна епизода
F31 Биполарно афективно растројство
F32 Депресивна епизода
F33 Рекурентно депресивно растројство
F34 Перзистентни растројства на расположението [афектот]
F38 Други растројства на расположението [афектот]
F39 Неозначено растројство на расположението [афектот]

Невротични и растројства поврзани со стрес и соматоформни растројства (F40–F48)

F40 Фобични анксиозни растројства
F41 Други анксиозни растројства
F42 Опсесивно-компулзивно растројство
F43 Реакција на тежок стрес и растројства со приспособување
F44 Дисоцијативни [конверзивни] растројства
F45 Соматоформни растројства
F48 Други невротични растројства

Синдроми на обноските поврзани со физиолошки заболувања и физички фактори (F50–F59)

F50 Растројство во хранењето/нарушување во исхраната
F51 Неоргански нарушувања во спиењето
F52 Сексуална дисфункција не предизвикана од органско нарушување или болест
F53 Ментални и растројства на обноските поврзани со пуерпериумот, некласифицирани на друго место
F54 Психолошки и фактори на обноските поврзани со растројства или болести класифицирани на друго место
F55 Злоупотреба на супстанци кои не создаваат зависност
F59 Неозначени синдроми на обноските поврзани со физиолошки растројства и физички фактори

Растројства на личноста и обноските кај возрасни (F60–F69)

F60 Специфични растројства на личноста
F61 Мешани и други растројства на личноста
F62 Трајни промени на личноста што не можат да се препишат на оштетување и болест на мозокот
F63 Растројства на навиките и импулсите
F64 Растројства на полов идентитет
F65 Растројства од сексуална склоност
F66 Психолошки и растројства на обноските поврзани со сексуалниот развој и ориентација
F68 Други растројства на личноста и обноските кај возрасни
F69 Неозначени растројства на личноста и обноските кај возрасни

Ментална ретардираност (F70–F79)

F70 Лесна ментална ретардираност
F71 Умерена ментална ретардираност
F72 Тешка ментална ретардираност
F73 Длабока ментална ретардираност
F78 Друга ментална ретардираност
F79 Неозначена ментална ретардираност

Растројства во психолошкиот развој (F80–F89)

F80 Специфични развојни растројства во говорот и јазикот
F81 Специфични развојни растројства во школските способности
F82 Специфично развојно растројство на моторните функции
F83 Мешани специфични развојни растројства
F84 Первазивни развојни растројства
F88 Други растројства во психолошкиот развој
F89 Неозначено растројство во психолошкиот развој

Емоционални и растројства на обноските што обично се појавуваат во детството и адолесценцијата (F90–F98)

F90 Хиперкинетички растројства
F91 Растројства во поведението
F92 Мешани растројства во поведението и емоциите
F93 Емоционални растројства со почеток специфичен за детството
F94 Растројства во социјалната функција со почеток специфичен за детството и адолесценцијата
F95 Растројства со тикови
F98 Други емоционални и растројства на обноските што обично се појавуваат во детството и адолесценцијата

Неозначени ментални растројства (F99)

F99 Ментални растројства, неозначени поинаку

 

6. БОЛЕСТИ НА НЕРВНИОТ СИСТЕМ (G00–G99)

Воспалителни болести на нервниот систем (G00–G09)

G00 Бактериски менингит, некласифицирани на друго место
G01* Менингит кај бактериски болести класифицирани на друго место
G02* Менингит кај други инфективни и паразитски болести класифицирани на друго место
G03 Менингит од други и неозначени причини
G04 Енцефалит, миелит и енцефаломиелит
G05* Енцефалит, миелит и енцефаломиелит кај болести класифицирани на друго место
G06 Интракранијален и интраспинален апсцес и гранулом
G07* Интракранијален и интраспинален апсцес и гранулом кај болести класифицирани на друго место
G08 Интракранијален и интраспинален флебит и тромбофлебит
G09 Последици од воспалителни болести на нервниот систем

Системски атрофии што примарно влијаат врз централниот нервен систем (G10–G13)

G10 Хантингтонова болест
G11 Хередитарна атаксија
G12 Спинална мускулна атрофија и сродни синдроми
G13 Системска атрофија што примарни влијае врз централниот нервен систем кај болести класифицирани на друго место

Екстрапирамидални и заболувања на движењето (G20–G26)

G20 Паркинсонова болест
G21 Секундарен паркинсонизам
G22* Паркинсонизам кај болести класифицирани на друго место
G23 Други дегенративни болести на базалните ганглии
G24 Дистонија
G25 Други екстрапирамидални и заболувања на движењето
G26* Екстрапирамидални и заболувања на движењето кај болести класифицирани на друго место

Други дегенративни болести на нервниот систем (G30–G32)

G30 Алцхајмерова болест
G31 Други дегенеративни болести на нервниот систем, некласифицирани на друго место
G32* Други дегенеративни болести на нервниот систем кај болести класифицирани на друго место

Демиелинаризирачки болести на централниот нервниот систем (G35–G37)

G35 Мултипла склероза
G36 Друга акутна дисеминирана демиелинација
G37 Други демиелинаризирачки болести на централниот нервниот систем

Епизодни и пароксизмални заболувања (G40–G47)

G40 Епилепсија
G41 Статус епилептикус
G43 Мигрена
G44 Други синдроми на главоболка
G45 Транзиторни церебрални исхемични напади и сродни синдроми
G46* Васкуларни синдроми на мозокот кај цереброваскуларни болести (I60–I67†)
G47 Растројства на спиењето

Заболувања на нервот, коренот на нервот и плексус (G50–G59)

G50 Заболувања на тригеминалниот нерв
G51 Заболувања на фацијалниот нерв
G52 Заболувања на другите кранијални нерви
G53* Заболувања на кранијалниот нерв кај болести класифицирани на друго место
G54 Заболувања на коренот на нервот и плексусот
G55* Компресии на коренот на нервот и плексусот кај болести класифицирани на друго место
G56 Мононеуропатии на горен екстремитет
G57 Мононеуропатии на долен екстремитет
G58 Други мононеуропатии
G59* Мононеуропатии кај болести класифицирани на друго место

Полинеуропатии и други заболувања на периферниот нервен систем (G60– G64)

G60 Хередитарна и идиопатска невропатија
G61 Воспалителна невропатија
G62 Други полинеуропатии
G63* Полинеуропатии кај болести класифицирани на друго место
G64 Други заболувања на периферниот нервен систем

Болести на мионевралната спојка и мускул (G70–G73)

G70 Миастенија гравис и други мионеврални заболувања
G71 Примарни заболувања на мускулите
G72 Други миопатии
G73* Заболувања на мионевралната спојка и мускул кај болести класифицирани на друго место

Церебрална парализа и други паралитички синдроми (G80–G83)

G80 Церебрална парализа
G81 Хемиплегија
G82 Параплегија и тетраплегија
G83 Други паралитички синдроми

Други заболувања на нервниот систем (G90–G99)

G90 Заболувања на автономниот нервен систем
G91 Хидроцефалус
G92 Токсична енцефалопатија
G93 Други заболувања на мозокот
G94* Други заболувања на мозокот кај болести класифицирани на друго место
G95 Други болести на ’рбетниот мозок
G96 Други заболувања на централниот нервен систем
G97 Постоперативни заболувања на нервниот систем, некласифицирани на друго место
G98 Други заболувања на нервниот систем, некласифицирани на друго место
G99* Други заболувања на нервниот систем кај болести класифицирани на друго место

 

7. БОЛЕСТИ НА ОКОТО И АДНЕКСИТЕ (H00–H59)

Болести на очниот капак, лакрималниот систем и орбитата (H00–H06)

H00 Хордеолум и халазион
H01 Друго воспаление на очниот капак
H02 Други заболувања на очниот капак
H03* Заболувања на очниот капак кај болести класифицирани на друго место
H04 Заболувања на лакрималниот систем
H05 Заболувања на орбитата
H06* Заболувања на лакрималниот систем и орбитата кај болести класифицирани на друго место

Заболувања на конјунктивот (H10–H13)

H10 Конјунктивит
H11 Други заболувања на конјунктивот
H13* Заболувања на конјунктивитот кај болести класифицирани на друго место

Заболувања на склерата, корнеата, ирисот и цилијарното тело(H15–H22)

H15 Заболувања на склерата
H16 Кератит
H17 Корнеални лузни и заматувања
H18 Други заболувања на корнеата
H19* Заболувања на склерата и корнеата кај болести класифицирани на друго место
H20 Иродициклит
H21 Други заболувања на ирисот и цилијарното тело
H22* Заболувања на ирисот и цилијарнот тело кај болести класифицирани на друго место

Заболувања на леќата (H25–H28)

H25 Старечка катаракта
H26 Друга катаракта
H27 Други заболувања на леќата
H28* Катаракта и други заболувања на леќата кај болести класифицирани на друго место

Заболувања на короидот и ретината (H30–H36)

H30 Кориоретинално воспаление
H31 Други заболувања на короидот
H32* Кориоретинални заболувања на кај болести класифицирани на друго место
H33 Одлепување и дефекти на ретината
H34 Ретинално васкуларни оклузии
H35 Други заболувања на ретината
H36* Ретинални заболувања кај болести класифицирани на друго место

Глауком (H40–H42)

H40 Глауком
H42* Галуком кај болести класифицирани надруго место

Заболувања на стаклестото тело и очното јаболко (H43–H45)

H43 Заболувања на стаклестото тело
H44 Заболувања на очното јаболко
H45* Заболувања на стаклестото тело и очното јаболко кај болести класифицирани на друго место

Заболувања на оптичкиот нерв и видните патишта (H46–H48)

H46 Оптички неврит
H47 Други заболувања на оптичкиот [2-от] нерв и видните патишта
H48* Заболувања на оптичкиот [2-от] нерв и видните патишта кај болести класифицирани на друго место

Заболувања на окуларните мускули, бинокуларните движења, акомодација и рефракција (H49–H52)

H49 Паралитички страбизам
H50 друг страбизам
H51 Други заболувања на бинокуларните движења
H52 Заболувања на рефракција и акомодација

Нарушување на видот и слепило (H53–H54)

H53 Нарушувања на видот
H54 Слепило и слаб вид

Други заболувања на окото и аднексите (H55–H59)

H55 Нистагмус и други неправилни движења на окото
H57 Други заболувања на окото и аднексите
H58* Други заболувања на окото и аднексите кај болести класифицирани на друго место
H59 Постоперативни заболувања на окото и аднексите, некласифицирани на друго место

 

8. БОЛЕСТИ НА УШИТЕ И МАСТОИНИИОТ ПРОЦЕС (H60–H95)

Болести на надворешното уво (H60–H62)

H60 Надворешен отит
H61 Други заболувања на надворешното уво
H62* Заболувања на надворешното уво кај болести класифицирани на друго место

Болести на средното уво и мастоидниот процес (H65–H75)

H65 Несупуративна отит медија
H66 Супуративна и неозначена отит медија
H67* Отит медија кај болести класифицирани на друго место
H68 Евстахиев салпингит и опструкција
H69 Други заболувања на Евстахиевата туба
H70 Мастоиден процес и сродни состојби
H71 Холестеатом на средно уво
H72 Перфорација на тимпанска мембрана
H73 Други заболувања на тимпанската мембрана
H74 Други заболувања на средното уво и мастоидниот процес
H75* Други заболувања на средното уво и мастоидниот процес кај болести класифицирани на друго место

Заболувања на внатрешното уво (H80–H83)

H80 Отосклероза
H81 Заболувања на вестибуларната функција
H83 Други болести на внатрешното уво

Други заболувања на увото (H90–H95)

H90 Кондуктивно и сензориневрално губење на слухот
H91 Друго губење на слухот
H92 Оталгија и ефузија на уво
H93 Други заболувања на увото, некласифицирани на друго место
H94* Други заболувања на увото кај болести класифицирани на друго место
H95 Постоперативни заболувања на увото и мастоидниот процес, некласифицирани на друго место

 

9. БОЛЕСТИ НА ЦИРКУЛАТОРНИОТ СИСТЕМ (I00–I99)

Акутна ревматична треска (I00–I02)

I00 Ревматична треска без споменување на зафатеност на срце
I01 Ревматична треска со зафатеност на срце
I02 Ревматична хореа

Хронична ревматична срцева болест (I05–I09)

I05 Ревматична болест на митрална валвула
I06 Ревматична болест на аортна валвула
I07 Ревматична болест на трикуспидна валвула
I08 Мултипла болест на валвула
I09 Друга ревматична срцева болест

Хипертензивна болест (I10–I15)

I10 Есенцијална (примарна) хипертензија
I11 Хипертензивна срцева болест
I12 Хипертензивна ренална болест
I13 Хипертензивна срцева и ренална болест
I15 Секундарна хипертензија

Исхемична срцева болест (I20–I25)

I20 Ангина пекторис
I21 Акутен миокарден инфаркт
I22 Субсеквентен миокарден инфаркт
I23 одредени тековни компликации после акутен миокарден инфаркт
I24 Друга акутна исхемична срцева болест
I25 Хронична исхемична срцева болест

Пулмонарна срцева болест и болести на пулмонарната циркулација (I26–I28)

I26 Пулмонарна емболија
I27 Друга пулмонарна срцева болест
I28 Други болести на пулмонарните садови

Други форми на срцева болест (I30–I52)

I30 Акутен перикардит
I31 Други болести на перикардиумот
I32* Перикардит кај болести класифицирани на друго место
I33 Акутен и субакутен ендокардит
I34 Нереуматски заболувања на митралната валвула
I35 Нереуматски заболувања на аортната валвула
I36 Нереуматски заболувања на трикуспидната валвула
I37 Заболувања на пулмонарната валвула
I38 Ендокардит, неозначена валвула
I39* Ендокардит и заболувања на срцевата валвула кај болести класифицирани на друго место
I40 Акутен миокардит
I41* Миокардит кај болести класифицирани на друго место
I42 Кардиомиопатија
I43* Кардиомиопатија кај болести класифицирани на друго место
I44 Блок на атриовентикуларната и левата комора
I45 Други заболувања на кондукција
I46 Кардијален арест
I47 Пароксимална тахикардија
I48 Атријална фибрилација и треперење
I49 Други кардијални аритмии
I50 Откажување на срцето
I51 Компликации и недоволно дефинирани описи на срцева болест
I52* Други заболувања на срцето кај болести класифицирани на друго место

Церброваскуларни болести (I60–I69)

I60 Субарахноидна хеморагија
I61 Интрацеребрална хеморагија
I62 Друга нетрауматска интракранијална хеморагија
I63 Церебрален инфаркт
I64 Удар, неозначен како хеморагија или инфаркт
I65 Оклузија и стеноза на прецеребрални артерии, кои не резултираат со церебрален инфаркт
I66 Оклузија и стеноза на церебрални артерии, кои не резултираат со церебрален инфаркт
I67 Други цереброваскуларни болести
I68* Цереброваскуларни заболувања кај болести класифицирани на друго место
I69 Последици од цереброваскуларна болест

Болест на артерии, артериоли и капилари (I70–I79)

I70 Атеросклероза
I71 Аортна аневризма и дисекција
I72 Друга аневризма
I73 Други периферни васкуларни болести
I74 Аретријална емболија и тромбоза
I77 Други заболувања на артерии и артериоли
I78 болести на капилари
I79* Заболувања на артерии, артериоли и капилари кај болести класифицирани на друго место

Болести на вени, лимфни садови и лимфни јазли, некласифицирани на друго место (I80–I89)

I80 Флебит и тромбофлебит
I81 портална венска тромбоза
I82 Друга венска емболија и тромбоза
I83 Варикозни вени на долни екстремитети
I84 Хемороиди
I85 езофагијални вариции
I86 Варикозни вени на други локализации
I87 Други заболувања на вените
I88 Неспецифичен лимфаденит
I89 Други неинфективни заболувања на лимфните садови и лимфните јазли

Други и неозначени заболувања на циркулаторниот систем (I95–I99)

I95 Хипотензија
I97 Постоперативни заболувања на циркулаторниот систем, некласифицирани на друго место
I98* Други заболувања на циркулаторниот систем кај болести класифицирани на друго место
I99 Други и неозначени заболувања на циркулаторниот систем

 

10. БОЛЕСТИ НА РЕСПИРАТОРНИОТ СИСТЕМ (J00–J99)

Акутни горно-респираторни инфекции (J00–J06)

J00 Акутен назофарингит [обична настинка]
J01 Акутен синусит
J02 Акутен фарингит
J03 Акутен тонзилит
J04 Акутен ларингит и трахеит
J05 Акутен опструктивен ларингит [кропен] и епиглотит
J06 Акутни горно-респираторни инфекции на мултипли и неозначени локализации

Инфлуенца и пневмонија (J09–J18)

J09 Инфлуенца предизвикана од идентифициран вирус на ависка инфлуенца
J10 Инфлуенца предизвикана од друг идентифициран вирус на инфлуенца
J11 Инфлуенца, неидентифициран вирус
J12 Вирусна пневмонија, некласифицирана на друго место
J13 Пневмонија предизвикана од Streptococcus pneumoniae
J14 Пневмонија предизвикана од Haemophilus influenzae
J15 Бактериска пневмонија, некласифицирана на друго место
J16 Пневмонија предизвикана од други заразни организми, некласифицирана на друго место
J17* Пневмонија кај болести класифицирани на друго место
J18 Пневмонија, неозначен организам

Други акутни долно-респираторни инфекции (J20–J22)

J20 Акутен бронхит
J21 Акутен бронхиолит
J22 неозначена акутна долно-респираторна инфекција

Други болест на горниот респираторен тракт (J30–J39)

J30 Вазомоторен и алергиски ринит
J31 Хроничен ринит, назоринит и фарингит
J32 Хроничен синусит
J33 Назален полип
J34 Други заболувања на носот и носните синуси
J35 Хронични болести на тонзилите и аденоидите
J36 Перитонзиларен апсцес
J37 Хроничен ларингит и ларинготрахеит
J38 болести на гласните жици и ларинксот, некласифицирани на друго место
J39 Други болести на горниот респираторен тракт

Хронични долно-респираторни болести (J40–J47)

J40 Бронхит, неозначен како акутен или хроничен
J41 Едноставен и мукопурулентен хроничен бронхит
J42 неозначен хроничен бронхит
J43 Емфизем
J44 Други хронични опструктивни болести
J45 Астма
J46 Астматичен статус
J47 Бронхиектаза

Болести на бел дроб предизвикани од надворешни агенси (J60–J70)

J60 Рударска пневмокониоза
J61 Пневмокониоза предизвикана од азбест и други минерални влакна
J62 Пневмокониоза предизвикана од силиконски прав
J63 Пневмокониоза предизвикана од друг неоргански прав
J64 неозначена пневмокониоза
J65 Пневмокониоза поврзана со туберкулоза
J66 Авионска болест предизвикана од специфичен органски прав
J67 Хиперсензитивен пневмонит предизвикан од органски прав
J68 Респираторни состојби предизвикани од вдишување на хемиски супстанци, гасови, чад и испарувања
J69 Пневмонит предизвикан од тврди материи и течности
J70 Респираторни состојби предизвикани од други надворешни агенси

Други респираторни болести кои во главно влијаат на интерстициумот (J80–J84)

J80 Синдром на адултарен респираторен дистрес
J81 Пулмонарен едем
J82 Пулмонарна езофилија, некласифицирана на друго место
J84 Други интерстицијални пулмонарни болести

Супуративни и некротични состојби на долниот респираторен тракт (J85–J86)

J85 Апсцес на бел дроб и медијастинум
J86 Пиоторакс

Други болести на плеврата (J90–J94)

J90 Плеврална ефузија, некласифицирана на друго место
J91* Плеврална ефузија кај состојби класифицирани на друго место
J92 Плеврална чума
J93 Пневмоторакс
J94 Други плеврални состојби

Други болести на респираторниот систем (J95–J99)

J95 Постоперативни респираторни заболувања, некласифицирани на друго место
J96 откажување на респираторен систем, некласифицирано на друго место
J98 Други респираторни заболувања
J99* Респираторни заболувања кај болести класифицирани на друго место

 

11. БОЛЕСТИ НА ДИГЕСТИВНИОТ СИСТЕМ (K00–K93)

Болести на усната празнина, плунковите жлезди и вилиците (K00–K14)

K00 Заболувања на развојот и никнување на забите
K01 Набиени и заглавени заби
K02 Дентален кариес
K03 Други болести на цврстите ткива на забите
K04 болести на пулпата и периапикалните ткива
K05 Гингивит и периодонтални болести
K06 Други заболувања на гингивата и без забниот алвеоларен гребен
K07 Дентофацијални аномалии [вклучувајќи и малокузија]
K08 Други заболувања на забите и потпорните структури
K09 Цисти на оралната регија, некласифицирани на друго место
K10 Други болести на вилиците
K11 болести на плунковите жлезди
K12 Стоматит и сродни лезии
K13 Други болести на усната и оралната слузница
K14 болести на јазикот

Болести на езофагусот, желудникот и дуоденумот (K20–K31)

K20 Езофагит
K21 Гастро-езофагијална рефлуктна болест
K22 Други болести на езофагусот
K23* Заболувања на езофагусот кај болести класифицирани на друго место
K25 Гастричен улкус
K26 Дуоденален улкус
K27 Пептичен улкус, неозначена локализација
K28 Гастројејунален улкус
K29 Гастрит и дуоденит
K30 Диспепсија
K31 Други болести на желудникот и дуоденумот

Болести на апендиксот (K35–K38)

K35 Акутен апендицит
K36 Друг апендицит
K37 неозначен апендицит
K38 Други болести на апендиксот

Хернија (K40–K46)

K40 Ингвинална хернија
K41 Феморална хернија
K42 Умбиликална хернија
K43 Вентрална хернија
K44 Дијафрагматска хернија
K45 Друга абдоминална хернија
K46 неозначена абдоминална хернија

Неинфективен ентерит и колит (K50–K52)

K50 Crohn-ова болест [регијален ентерит]
K51 Улкусативен колит
K52 Друг неинфективен гастроентерит и колит

Други болести на цревата (K55–K63)

K55 Васкуларни заболувања на цревата
K56 Паралитички илеус и цревна опструкција без хернија
K57 Дивертикуларна болест на цревата
K58 синдром на иритирачки цревни движења
K59 Други функционални цревни заболувања
K60 Фисура и фистула на анална и ректална регија
K61 Апсцес на анална и ректална регија
K62 Други болести на анус и ректум
K63 Други болести на цревата

Болести на перитонеумот (K65–K67)

K65 Перитонит
K66 Други заболувања на перитонеумот
K67* Заболувања на перитонеумот кај инфективни болести класифицирани на друго место

Болести на црн дроб (K70–K77)

K70 Алкохолна болест на црн дроб
K71 Токсична болест на црн дроб
K72 Хепатичен недостаток, некласифициран на друго место
K73 Хроничен хепатит, некласифициран на друго место
K74 Фиброза и цироза на црн дроб
K75 Други воспалителни болести на црниот дроб
K76 Други болести на црниот дроб
K77* Заболувања на црниот дроб кај болести класифицирани на друго место

Заболувања на жолчка, билијарен тракт и панкреас (K80–K87)

K80 Холелитијаза
K81 Холецистит
K82 Други болести на жолчката
K83 Други болести на билијарниот тракт
K85 Акутен панкреатит
K86 Други болести на панкреасот
K87* Заболувања на жолчката, билијарниот тракт и панкреасот кај болести класифицирани на друго место

Други болести на дигестивниот систем (K90–K93)

K90 цревна малапсорпција
K91 Постоперативни заболувања на дигестивниот систем, некласифицирани на друго место
K92 Други болести на дигестивниот систем
K93* Заболувања на другите дигестивни органи кај болести класифицирани на друго место

 

12. БОЛЕСТИ НА КОЖАТА И ПОТКОЖНОТО ТКИВО (L00–L99)

Инфекции на кожата и поткожното ткиво (L00–L08)

L00 Синдром на стафилококна кожна инфекција
L01 Импетиго
L02 Кутан апсцес, фурункул и карбункл
L03 Целулит
L04 Акутен лимфаденит
L05 Пилонидална циста
L08 Други локални инфекции на кожата и поткожното ткиво

Булозни заболувања (L10–L14)

L10 Пемфигус
L11 Други акантолитични заболувања
L12 Пемфигоид
L13 Други булозни заболувања
L14* Булозни заболувања кај болести класифицирани на друго место

Дерматит и егзем (L20–L30)

L20 Атопичен дерматит
L21 Себореичен дерматит
L22 Дерматит од пелена [салфета]
L23 Алергичен контактен дерматит
L24 Иритирачки контактен дерматит
L25 неозначен контактен дерматит
L26 Ексфолијативен дерматит
L27 Дерматит предизвикан со внатрешни внесени супстанции
L28 Хроничен лихен симплекс и пруриго
L29 Пруритус
L30 Друг дерматит

Папулосквамни заболувања (L40–L45)

L40 Псоријаза
L41 Параспоријаза
L42 Питиријазис розеа
L43 Лихен планус
L44 Други папулосквамни заболувања
L45* Папулосквамни заболувања кај болести класифицирани на друго место

Уртикарија и еритема (L50–L54)

L50 Утрикарија
L51 Еритрема мултиформе
L52 Еритема нодозум
L53 Други еритематозни состојби
L54* Еритема кај болести класифицирани на друго место

Заболувања на кожата и поткожното ткиво поврзани со зрачење (L55–L59)

L55 Изгореница од сонце
L56 Други акутни кожни промени предизвикани од ултравиолетово зрачење
L57 Кожни промени предизвикани од хронична изложеност на нејонизирачко зрачење
L58 Радиодерматит
L59 Други заболувања на кожата и поткожното ткиво поврзани со зрачење

Заболувања на кожните израстоци (L60–L75)

L60 Заболувања на ноктите
L62* Заболувања на ноктите кај болести класифицирани на друго место
L63 Алопеција ареата
L64 Андрогена алопеција
L65 Друга нецикатрицелно губење на косата
L66 Цикатрицелна алопеција [губење на коса со лузна]
L67 Абнормалности на бојата и структурата на косата
L68 Хипертрихоза
L70 Акни
L71 Розацеа
L72 Фоликуларни цисти на кожа и поткожно ткиво
L73 Други фоликуларни заболувања
L74 Екрини заболувања на потењето
L75 Апокрини заболувања на потењето

Други заболувања на кожата и поткожното ткиво (L80–L99)

L80 Витилиго
L81 Други заболувања на пигментацијата
L82 Себороична кератоза
L83 Акантозис нигриканс
L84 Набиеници и калозитети
L85 Друго епидермално задебелување
L86* Кератодерм кај болести класифицирани на друго место
L87 Заболувања на трансепидермална елинимација
L88 Гангренозна пиодермија
L89 Декубитусен [пресирачки] улкус
L90 Атрофични заболувања на кожата
L91 Хипертрофични заболувања на кожата
L92 Грануломатозни заболувања на кожа и поткожно ткиво
L93 Еритематозен лупус
L94 Други локализирани заболувања на сврзно ткиво
L95 Васкулит ограничен на кожата, некласифициран на друго место
L97 Улкус на долен екстремитет, некласифициран на друго место
L98 Други заболувања на кожа и поткожно ткиво, некласифицирани на друго место
L99* Други заболувања на кожа и поткожно ткиво кај болести класифицирани на друго место

 

13. БОЛЕСТИ НА МУСКУЛОСКЕЛЕТАЛЕН СИСТЕМ И СВРЗНО ТКИВО (M00–M99)

АРТРОПАТИИ (M00–M25)
Инфективни артропатии (M00–M03)

M00 Пиоген артрит
M01* Директни инфекции на зглоб кај и инфективни и паразитски болести класифицирани на друго место
M02 Реактивни артропатии
M03* Постинфективни и реактивни артропатии кај болести класифицирани на друго место

Воспалителни полиартропатии (M05–M14)

M05 Сропозитивен ревматоден артрит
M06 Друг ревматоден артрит
M07* Псоријатични и ентеропатични артропатии
M08 Јувенилен артрит
M09* Јувенилен артрит кај болести класифицирани на друго место
M10 Гихт
M11 Други кристални артропатии
M12 Други означени артропатии
M13 Друг артрит
M14* Артропатии кај други болести класифицирани на друго место

Артропатии (M15–M19)

M15 Полиартроза
M16 Коксартроза [артроза на колк]
M17 Гонартроза [артроза на колено]
M18 Артроза на првиот карпометакарпален зглоб
M19 Друга артроза

Други зглобни заболувања (M20–M25)

M20 Стекнати деформитети на прстите од шепите и стапалата
M21 Други стекнати деформитети на екстремитетите
M22 Заболувања на пателата
M23 Внатрешни заболувања на коленото
M24 Други специфични заболувања на зглоб
M25 Други зглобни заболувања, некласифицирани на друго место

Системски заболувања на сврзно ткиво (M30–M36)

M30 Нодозен полиартерит и сродни состојби
M31 Други некротизирачки васкулопатии
M32 системски еритоматозен лупус
M33 Дерматополимиозит
M34 системска склероза
M35 Друга системска зафатеност на сврзно ткиво
M36* системски заболувања на сврзно ткиво кај болести класифицирани на друго место

Дорзопатии (M40–M54)

Деформирачки дорзопатии (M40–M43)

M40 Кифоза и лордоза
M41 Сколиоза
M42 ’Рбетна остеохондроза
M43 Други деформирачки дорзопатии

Спондилопатии (M45–M49)

M45 Анкилозен спондилит
M46 Други воспалителни спондилопатии
M47 Спондилоза
M48 Други спондилопатии
M49* Спондилопатии кај болести класифицирани на друго место

Други дорзопатии (M50–M54)

M50 Заболувања на цервикалниот диск
M51 Други заболувања на интервертебралниот диск
M53 Други дорзопатии, некласифицирани на друго место
M54 Дорзалгија

ЗАБОЛУВАЊА НА МЕКОТО ТКИВО (M60–M79)
Заболувања на мускулите (M60–M63)

M60 Миозит
M61 Калцификација и осификација на мускул
M62 Други заболувања на мускул
M63* Заболувања на мускул кај болести класифицирани на друго место

Заболувања на синовија и тетива (M65–M68)

M65 Синовија и тендосиновит
M66 Спонтант руптура на синовија и тетива
M67 Други заболувања на синовија и тетива
M68* Заболувања на синовија и тетива кај болести класифицирани на друго место

Други заболувања на мекото ткиво (M70–M79)

M70 Заболувања на меко ткиво поврзани со употреба, прекумерна употреба и притисок
M71 Други бурзопатии
M72 Фибробластични заболувања
M73* Заболувања на мекото ткиво кај болести класифицирани на друго место
M75 Лезии на рамо
M76 Ентезопатии на долен екстремитет, освен стапало
M77 Други ентезопатии
M79 Други заболувања на мекото ткиво, некласифицирани на друго место

ОЗЕОПАТИИ И ХОНДРОПАТИИ (M80–M94)
Заболувања на коскена густина и структура (M80–M85)

M80 Остеопороза со патолошка фрактура
M81 Остеопороза без патолошка фрактура
M82* Остеопроза кај болести класифицирани на друго место
M83 Адултна остеомалација
M84 Заболувања на континуитетот на коската
M85 Други заболувања на коскена густина и структура

Други остеопатии (M86–M90)

M86 Остеомиелит
M87 Остеонекроза
M88 Paget-ова болест на коска [остеитис деформанс]
M89 Други заболувања на коска
M90* Остеопатии кај болести класифицирани на друго место

Хондропатии (M91–M94)

M91 Јувенилна остеохондроза на колкот и карлицата
M92 Друга јувенилна остеохондроза
M93 Други остеохондропатии
M94 Други заболувања на карлица

Други болести на мускулоскелетален систем и сврзно ткиво (M95–M99)

M95 Други стекнати деформитети на мускулоскелетален систем и сврзно ткиво
M96 Постоперативни мускулоскелетални заболувања, некласифицирани на друго место
M99 Биомеханички лезии, некласифицирани на друго место

 

14. БОЛЕСТИ НА ГЕНИТОУРИНАРНИОТ СИСТЕМ (N00–N99)

Гломеруларна болест (N00–N08)
N00 Акутен нефритичен синдром
N01 Брзо напредувачки нефритички синдром
N02 Рекурентна и перзистентна хематурија
N03 Хроничен нефритички синдром
N04 Нефротичен синдром
N05 неозначен нефритички синдром
N06 изолирана протенурија со означени морфолошки лезии
N07 Хередитарна нефропатија, некласифицирана на друго место
N08* Гломеруларни заболувања кај болести класифицирани на друго место

Ренални тубуло-интерстицијални болести (N10–N16)

N10 Акутен тубуло-интерстицијален нефрит
N11 Хроничен тубуло-интерстицијален нефрит
N12 тубуло-интерстицијален нефрит, неозначен како акутен или хроничен
N13 Опструктивна и рефлуксна уропатија
N14 Тубуло-интерстицијални и тубуларни состојби предизвикани со лек и тежок метал
N15 Други ренални тубуло-интерстицијален болести
N16* Ренални тубуло-интерстицијален заболувања кај болести класифицирани на друго место

Ренална инсуфициенција (N17–N19)

N17 Акутна ренална инсуфициенција
N18 Хронична ренална инсуфициенција
N19 неозначена ренална инсуфициенција

Уролитијаза (N20–N23)

N20 Калкулус на бубрег и уретер
N21 Калкулус на долен уринарен тракт
N22* Калкулус на уринарен тракт кај болести класифицирани на друго место
N23 неозначена ренална колика

Други заболувања на бубрег и уретер (N25–N29)

N25 Заболувања што се последица на оштетена ренална тубуларна функција
N26 неозначен намален бубрег
N27 Мал бубрег од непозната причина
N28 Други заболувања на бубрег и уретер, некласифицирани на друго место
N29* Други заболувања на бубрег и уретер кај болести класифицирани на друго место

Други болести на уринарниот систем (N30–N39)

N30 Цистит
N31 невромускулна дисфункција на мочниот меур, некласифицирана на друго место
N32 Други заболувања на мочен меур
N33* Заболувања на мочен меур кај болести класифицирани на друго место
N34 Уретрит и уретрален синдром
N35 Уретрална структура
N36 Други заболувања а уретра
N37* Уретрални заболувања кај болести класифицирани на друго место
N39 Други заболувања на уринарниот систем болести на машките генитални органи (N40–N51)
N40 Хиперплазија на простата
N41 Воспалителни болести на простата
N42 Други заболувања на простата
N43 Хидрокела и сперматокела
N44 Торзија на тестис
N45 Орхит и епидидимит
N46 Машка стерилност
N47 Излишен препуциум, фимоза и парафимоза
N48 Други заболувања на пенис
N49 Воспалителни болести на машки генитални органи, некласифицирани на друго место
N50 Други заболувања на машки генитални органи
N51* Заболувања на машки генитални органи кај болести класифицирани на друго место

Заболувања на дојка (N60–N64)

N60 Бенигна мамарна дисплазија
N61 Воспалителни заболувања на дојката
N62 Хипертрофија на дојка
N63 неозначен тумор на дојка
N64 Други заболувања на дојката

Воспалителни болести на женските карлични органи (N70–N77)

N70 Салпингит и оофорит
N71 Воспалителни болести на утерус, освен цервикс
N72 Воспалителни болести на цервиксот на утерусот
N73 Други женски карлични воспалителни болести
N74* Женски карлични воспалителни заболувања кај болести класифицирани на друго место
N75 болести на Bartholin-овата жлезда
N76 Други воспалителни болести на вагина и вулва
N77* Вулвовагинална улкусација и воспаление кај болести класифицирани на друго место

Невоспалителни заболувања на женскиот генитален тракт (N80–N98)

N80 Ендометриоза
N81 Женски генитален пролапс
N82 Фистула на женскиот генитален тракт
N83 Невоспалителни заболувања на овариум, јајцеводот и широкиот лигамент
N84 Полип на женски генитален тракт
N85 Други невоспалителни заболувања на утерусот, освен цервиксот
N86 Ерозија и ектропија на цервиксот на утерусот
N87 Дисплазија на цервиксот на утерусот
N88 Други невоспалителни заболувања на цервиксот на утерусот
N89 Други невоспалителни заболувања на вагината
N90 Други невоспалителни заболувања на вулва и перитонеум
N91 Отсутна, скудна и ретка менструација
N92 Обилна, честа и нередовна менструација
N93 Друго абнормално крвавење од утерусот и вагината
N94 Болка и други состојби поврзани со женски генитални органи и менструален циклус
N95 Менопаузални и други перименопаузни заболувања
N96 Хабитуален абортер
N97 Женска стерилност
N98 Компликации поврзани со артифицијална фертилизација

Други заболувања на генитоуринарниот тракт (N99)

N99 Постоперативни заболувања на генитоуринарниот систем, некласифицирани на друго место

 

15. БРЕМЕНОСТ, РАЃАЊЕ И ПУЕРПЕРИУМ (O00–O99)

Бременост која завршува со абортус (O00–O08)

O00 Ектопична бременост
O01 Хидатидна мола
O02 Други абнормални продукти од концепцијата
O03 Спонтан абортус
O04 Медицински абортус
O05 Друг абортус
O06 неозначен абортус
O07 Неуспешен обид за абортус
O08 Компликации по абортус и ектопична или моларна бременост времетраење на бременост (O09)
O09 времетраење на бременост

Едем, протеинурија и хипертензивни заболувања при бременост, раѓање и пуерпериум (O10–O16)

O10 бременост, породување и пуерпериум комплицирани со претходна постојна хипертензија
O11 Претходно постојно хипертензивно заболување со назначена протеинурија
O12 Гестациски [од бременоста предизвикани] едем и протеинурија без хипертензија
O13 Гестациски [од бременоста предизвикани] едем и хипертензија без сигнификантна протеинурија
O14 Гестациска [од бременоста предизвикана] хипертензија со сигнификантна протеинурија
O15 Еклампсија
O16 Неозначена хипертензија кај мајката

Други заболувања на мајката главно поврзани со бременост (O20–O29)

O20 Хеморагија во рана бременост
O21 прекумерно повраќање во бременост
O22 Венски компликации во бременост
O23 инфекции на генитоуринарниот тракт во бременост
O24 Дијабетес мелитус во бременост
O25 Малнутриција во бременост
O26 грижа за мајката кај други состојби главно поврзани со бременоста
O28 Ненормални наоди при антенатална проверка на мајката
O29 Компликации од анестезија за време на бременост

Грижа за мајката во врска со фетусот и амнионската празнина и можните породилни проблеми (O30–O48)

O30 Мултипла гестација
O31 Компликации специфични за мултипла гестација
O32 грижа за мајката кај позната или претпоставена неправилна положба на фетусот
O33 Грижа за мајката кај позната или претпоставена диспропорција
O34 Грижа за мајката кај позната или претпоставена ненормалност на карлични органи
O35 Грижа за мајката кај позната или претпоставена фетална ненормалност и оштетување
O36 Грижа за мајката кај други познати или претпоставени фетални проблеми
O40 Полихидраминион
O41 Други заболувања на амнионската течност и на мембраните
O42 Предвремена руптура на мембраните
O43 Плацентарни заболувања
O44 Плацента превија
O45 Предвремено одлепување на плацентата [абрупција на плацентата]
O46 Антепартусно крвавење, некласифицирано на друго место
O47 Лажно раѓање
O48 Продолжена бременост

Компликации од раѓање и породување (O60–O75)

O60 Преттерминско породување
O61 Неуспешна индукција на раѓањето
O62 Ненормални родилни сили
O63 Долго раѓање
O64 Попречено раѓање поради неправилна положба и неправилна презентација на фетусот
O65 Попречено раѓање поради ненормалност на карлицата на мајката
O66 Друго попречено раѓање
O67 Раѓање и породување комплицирани со интрапартусно крвавење, некласифицирано на друго место
O68 Раѓање и породување комплицирани со фетален стрес [дистрес]
O69 раѓање и породување комплицирани од компликации на умбиликална врвка
O70 Перинеална лацерација при раѓање
O71 Друга акушерска траума
O72 Постпартусно крварење
O73 Задржана плацента и мембрани, без крвавење
O74 Компликации од анестезија при раѓањето и породувањето
O75 Други компликации од раѓањето и породувањето, некласифицирани на друго место

Породување (O80–O82)

O80 Единечно спонтано породување
O81 Единично породување со форцепс и вакуум екстрактор
O82 Единично породување со царски рез

Компликации главно поврзани со пуерпериумот (O85–O92)

O85 Пуерперална септикемија
O86 Други пуерперални инфекции
O87 Венски компликации во пуерпериумот
O88 Акушерска емболија
O89 Компликации од анестезија во текот на пуерпериумот
O90 Компликации во пуерперумот, некласифицирани на друго место
O91 Инфекции на дојката поврзани со породувањето
O92 Други заболувања на дојката и лактацијата поврзани со породувањето

Други акушерски состојби, некласифицирани на друго место (O94–O99)

O94 Последици од компликации при бременост, раѓање и пуерпериум
O95 Акушерска смрт од неозначена причина
O96 Смрт од која да било акушерска причина која се јавува во период од42 дена до 1 год по породувањето
O97 Смрт од секвели од директни акушерски причини
O98 Инфективни и паразитски болести на мајката што се класифицираат на друго место, кои комплицираат бременост, породување и пуерпериум
O99 Други болести на мајката што се класифицираат на друго место, кои комплицираат бременост, породување и пуерпериум

 

16. ОДРЕДЕНИ СОСТОЈБИ КОИ ПОТЕКНУВААТ ОД ПЕРИНАТАЛНИОТ ПЕРИОД (P00–P96)

Фетус и новороденче оштетени од фактори кај мајката и од компликации при бременост, раѓање и породување (P00–P04)

P00 Фетус и новороденче оштетени од состојби кај мајката што може не се во врска со сегашната бременост
P01 Фетус и новороденче оштетени од компликации на бременоста кај мајката
P02 Фетус и новороденче оштетени од компликации на плацентата, папочната врвца и мембраните
P03 Фетус и новореденче оштетени од други компликации при раѓање и породување
P04 Фетус и новороденче оштетени од штетни влијанија пренесени преку плацентата или мајчиното млеко

Заболувања поврзани со должината на гестација и фетален раст (P05–P08)

P05 Забавен фетален растеж и фетална малнутриција
P07 Заболувања во врска со кратката гестација и ниска родилна тежина некласифицирани на друго место
P08 Заболувања во врска со продолжена гестација и висока родилна тежина

Породилна траума (P10–P15)

P10 Интракранијална лацерација и крвавење предизвикани со породилна повреда
P11 Други породилни повреди на централниот нервен систем
P12 Породилна повреда на скалпот
P13 Породилна повреда на скелетот
P14 Породилна повреда на периферниот нервен систем
P15 Други породилни повреди

Респираторни и кардиоваскуларни заболувања специфични за перинаталниот период (P20–P29)

P20 Интраутерина хипоксија
P21 Породилна асфиксија
P22 Респираторен дистрес кај новороденче
P23 Конгенитална пневмонија
P24 Неонатални аспирациони синдроми
P25 Интерстицијален емфизем и сродни состојби што настануваат во перинаталниот период
P26 Пулмонално крвавење што настанува во перинаталниот период
P27 Хронична респираторна болест што настанува во перинаталниот период
P28 Други респираторни состојби што настануваат во перинаталниот период
P29 Кардиоваскуларни заболувања што настануваат во перинаталниот период

Инфекции специфични за перинаталниот период (P35–P39)

P35 Конгенитална вирусна болест
P36 Бактериска септикемија кај новороденче
P37 Други конгенитални инфективни и паразитски болести
P38 Омфалит кај новореденче со или без лесно крвавење
P39 Други инфекции специфични за перинаталниот период

Хеморагични и хематолошки заболувања на фетус и новороденче (P50–P61)

P50 Фетално губење на крв
P51 Умбиликално крвавење кај новороденче
P52 Интракранијално нетрауматско крвавење кај фетус и новороденче
P53 Хеморагична болест кај фетус и новороденче
P54 Други неонатални крвавења
P55 Имунoлошка хемолитична болест на фетус и новороденче
P56 Хидропс феталис поради хемолитична болест
P57 Керниктерус
P58 Неонатална жолтица предизвикана со друга прекумерна хемолиза
P59 Неонатална жолтица од други и од неозначени причини
P60 Дисеминирана интраваскуларна коагулација кај фетус и новороденче
P61 Други перинатални хематолошки заболувања

Транзиторни ендокрини и метаболички заболувања специфични за фетусот и новороденчето (P70–P74)

P70 Транзиторни заболувања на јаглеводородниот метаболизам специфични за фетус и новороденче
P71 Транзиторни неонатални заболувања на метаболизмот на калциум и магнезиум
P72 Други транзиторни неонатални ендоркини заболувања
P74 Други транзиторни неонатални електролитни и метаболични нарушувања

Заболувања на дигестивниот систем на фетусот и новороденчето (P75–P78)

P75* Мекониум илеус кај цистична фиброза (E84.1†)
P76 Друга цревна опструкција кај новороденче
P77 Некротизирачки ентероколит кај фетус и новороденче
P78 Други перинатални заболувања на дигестивниот систем

Состојби што ја зафаќаат површинската обвивка и температурната регулација на фетусот и новороденчето (P80–P83)

P80 Хипотемија кај новороденче
P81 Други нарушувања на температурната регулација кај новороденче
P83 Други состојби на површинската обвивка специфични за фетусот и за новороденчето

Други заболувања што настануваат во перинаталниот период (P90–P96)

P90 Конвулзија на новороденче
P91 Други нарушувања на церебралниот статус кај новороденче
P92 Проблеми при хранењето на новороденчето
P93 Реакции и интоксикации предизвикани со лекови дадени на фетусот и на новороденчето
P94 Заболувања на мускулниот тонус на новороденчето
P95 Фетална смрт од неозначена причина
P96 Други состојби што настануваат во перинаталниот период

 

17. КОНГЕНИТАЛНИ МАЛФОРМАЦИИ, ДЕФОРМАЦИИ И ХРОМОЗОМСКИ АБНОРМАЛНОСТИ (Q00–Q99)

Конгенитални малформации на нервниот систем (Q00–Q07)

Q00 Аненцефалија и слични малформации
Q01 Енцефалокела
Q02 Микроцефалија
Q03 Конгенитален хидроцефалус
Q04 Други конгенитални малформации на мозокот
Q05 Спина бифида
Q06 Други конгенитални малформации на ’рбетниот мозок
Q07 Други конгенитални малформации на нервниот систем

Конгенитални малформации на око, уво, лице и врат (Q10–Q18)

Q10 Конгенитални малформации на очен капак, лакрималниот апарат и орбитата
Q11 Анофталмус, микрофталмус и макрофталмус
Q12 Конгенитални малформации на леќата
Q13 Конгенитални малформации на предниот сегмент на окото
Q14 Конгенитални малформации на задниот сегмент на окото
Q15 Други конгенитални малформации на окото
Q16 Конгенитални малформации на увото што предизвикуваат нарушување на слухот
Q17 Други конгенитални малформации на увото
Q18 Други конгенитални малформации на лицето и вратот

Конгенитални малформации на циркулаторниот систем (Q20–Q28)

Q20 Конгенитални малформации на срцевите комори и нивните врски
Q21 Конгенитални малформации на срцевиот септум
Q22 Конгенитални малформации на пулмоналните и на трикуспидалните валвули
Q23 Конгенитални малформации на аорталните и митралните валвули
Q24 Други конгенитални малформации на срце
Q25 Конгенитални малформации на големите артерии
Q26 Конгенитални малформации на големите вени
Q27 Други конгенитални малформации на периферниот васкуларен систем
Q28 Други конгенитални малформации на циркулаторниот систем

Конгенитални малформации на респираторниот систем (Q30–Q34)

Q30 Конгенитални малформации на носот
Q31 Конгенитални малформации на ларинксот
Q32 Конгенитални малформации на трахеа и бронх
Q33 Конгенитални малформации на бел дроб
Q34 Други конгенитални малформации на респираторниот систем

Расцепена уста и расцепено непце (Q35–Q37)

Q35 Расцепено непце
Q36 Расцепена уста
Q37 Расцепено непце со расцепена уста

Конгенитални малформации на дигестивниот систем (Q38–Q45)

Q38 Други конгенитални малформации на јазик, уста и фаринкс
Q39 Конгенитални малформации на езофагус
Q40 Други конгенитални малформации на горниот дигестивен тракт
Q41 Конгенитално отсуство, атрезија и стеноза на тенко црево
Q42 Конгенитално отсуство, атрезија и стеноза на дебело црево
Q43 Други конгенитални малформации на цревата
Q44 Конгенитални малформации на жолчното ќесе, билијарниот тракт и црниот дроб
Q45 Други конгенитални малформации на дигестивниот систем

Конгенитални малформации на гениталните органи (Q50–Q56)

Q50 Конгенитални малформации на овариумите, јајцеводите и широките лигаменти
Q51 Конгенитални малформации на утерусот и цервиксот
Q52 Други конгенитални малформации на женските гениталии
Q53 Неспуштен тестис
Q54 Хипоспадија
Q55 Други конгенитални малформации на машките гениталии
Q56 Недетерминиран пол и псевдохермафродитизам

Конгенитални малформации на уринарниот систем (Q60–Q64)

Q60 Ренална агенезија и други редукциски дефекти на бубрегот
Q61 Цистична бубрежна болест
Q62 Конгенитални опструктивни дефекти на реналната карлица и конгенитални малформации на уретер
Q63 Други конгенитални малформации на бубрег
Q64 Други конгенитални малформации на уринарниот систем

Конгенитални малформации и деформации на мускулоскелеталнниот систем (Q65– Q79)

Q65 Конгенитални деформации на колк
Q66 Конгенитални деформации на стапала
Q67 Конгенитални мускулоскелетални деформации на главата, лицето, ’рбетниот столб и градниот кош
Q68 Други конгенитални мускулоскелетални деформации
Q69 Полидактилија
Q70 Синдактилија
Q71 Редукциски дефекти на горен екстремитет
Q72 Редукциски дефекти на долен екстремитет
Q73 Редукциски дефекти на неозначен екстремитет
Q74 Други конгенитални малформации на екстремитет(и)
Q75 Други конгенитални малформации на коските на черепот и лицето
Q76 Конгенитални малформации на ’рбетот и на коските на тораксот
Q77 Остеохондродисплазија со дефекти во растот на тубуларните коски и ’рбетот
Q78 Други остеохондродисплазии
Q79 Конгенитални малформации на мускулоскелеталниот систем, некласифицирани на друго место

Други конгенитални малформации (Q80–Q89)

Q80 Конгенитална ихтиоза
Q81 Булозна епидермолиза
Q82 Други конгенитални малформации на кожа
Q83 Други конгенитални малформации на дојка
Q84 Други конгенитални малформации на надворешната обвивка на телото
Q85 Факоматози, некласифицирани на друго место
Q86 Конгенитални малформациски синдроми предизвикани со познати надворешни причини, некласифицирани на друго место
Q87 Други означени конгенитални малформациски синдроми кои влијаат на повеќе системи
Q89 Други конгенитални малформации, некласифицирани на друго место

Хромозомни абнормалности, некласифицирани на друго место (Q90–Q99)

Q90 Down-ов синдром
Q91 Еdward-ов синдром и Patau-ов синдром
Q92 Други тризомии и парцијални тризомии на автозомите, некласифицирани на друго место
Q93 Монозомии и делеции од автозомите, некласифицирани на друго место
Q95 Балансирани прераспределби и структурни маркери, некласифицирани на друго место
Q96 Тurner-ов синдром
Q97 Други абнормалности на секс хромозомот, женски фенотип, некласифицирани на друго место
Q98 Други абнормалности на секс хромозомот, машки фенотип, некласифицирани на друго место
Q99 Други хромозомни абнормалности, некласифицирани на друго место

 

18. СИМПТОМИ, ЗНАЦИ И АБНОРМАЛНИ КЛИНИЧКИ И ЛАБОРАТОРИСКИ НАОДИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ НА ДРУГО МЕСТО (R00–R99)

Симптоми и знаци што се однесуваат на циркулаторниот и респираторниот систем (R00–R09)

R00 Ненормалности на срцевата акција
R01 Срцеви шумови и други срцеви звуци
R02 Гангрена, некласифицирана на друго место
R03 Ненормален крвен притисок, без поставена дијагноза
R04 Крвавење од респираторните патишта
R05 Кашлица
R06 Абнормалности во дишењето
R07 Болка во грлото и во градите
R09 Други симптоми и знаци што се однесуваат на циркулаторниот и респираторниот систем

Симптоми и знаци што се однесуваат на дигестивниот систем и абдоменот (R10–R19)

R10 Абдоминална и карлична болка
R11 Наузеа и вомитус
R12 Жиговина
R13 Дисфагија
R14 Флатуленција и сродни состојби
R15 Фекална инконтиненција
R16 Хепатомегалија и спленомегалија, некласифицирани на друго место
R17 Неозначена жолтица
R18 Асцит
R19 Други симптоми и знаци што се однесуваат на дигестивниот систем и абдоменот

Симптоми и знаци што се однесуваат на кожата и поткожното ткиво (R20–R23)

R20 Нарушување на осетот на кожата
R21 Исип и друга неспецифична кожна ерупција
R22 Локализиран оток, маса и тумор на кожата и на поткожното ткиво
R23 Други кожни промени

Симптоми и знаци што се однесуваат на нервниот и мускулоскелеталниот систем (R25–R29)

R25 Ненормални неволни движења
R26 Ненормалности во одот и движењето
R27 Друг недостаток на координација
R29 Други симптоми и знаци што се однесуваат на нервниот и мускулоскелеталниот систем

Симптоми и знаци што се однесуваат на уринарниот систем (R30–R39)

R30 Болка поврзана со миктурција
R31 Неозначена хематурија
R32 Неозначена уринарна инконтиненција
R33 Ретенција на урина
R34 Анурија и олигурија
R35 Полиурија
R36 Уретрално празнење
R39 Други симптоми и знаци што се однесуваат на уринарниот систем

Симптоми и знаци што се однесуваат на сознавање, перцепција, емотивната состојба и обносувањето (R40–R46)

R40 Сомноленција, ступор и кома
R41 Други симптоми и знаци што се однесуваат на функциите на сознавањето на свеста
R42 Вртоглавица и несвестица
R43 Нарушување на мирисот и вкусот
R44 Други симптоми и знаци што се однесуваат на осетите и перцепцијата во целост
R45 Симптоми и знаци што се однесуваат на емотивна состојба
R46 Симптоми и знаци што се однесуваат на изгледот и обносувањето

Симптоми и знаци што се однесуваат на говорот и гласот (R47–R49)

R47 Нарушувања во говорот, некласифицирани на друго место
R48 Дислексија и други симболични дисфункции, некласифицирани на друго место
R49 Нарушување на гласот

Општи симптоми и знаци (R50–R69)

R50 Треска од непознато потекло
R51 Главоболка
R52 Болка, некласифицирана на друго место
R53 Неугодност и замор
R54 Сенилност
R55 Синкопа и колапс
R56 Конвулзии, некласифицирани на друго место
R57 Шок, некласифициран на друго место
R58 Крвавење, некласифицирано на друго место
R59 Зголемени лимфни јазли
R60 Едем, некласифициран на друго место
R61 Хиперхидроза
R62 Недостаток во очекуваниот нормален физиолошки развој
R63 Симптоми и знаци што се однесуваат на внесување на храна и течности
R64 Кахексија
R68 Други општи симптоми и знаци
R69 Непознати и неозначени причини за морбидитет

Абнормално наоди од испитување на крвта, без дијагноза (R70–R79)

R70 Покачена седиментација на еритроцитите и абнормална вискозност на плазмата
R71 Абнормалност на црвени крвни клетки
R72 Абнормалност на бели крвни клетки, некласифицирани на друго место
R73 Зголемено ниво на гликоза во крвта
R74 Абнормално ниво на серумските ензими
R75 Лабораториски доказ на вирусот на хумана инудефициенција [HIV]
R76 Други ненормални имунолошки наоди во серумот
R77 Други ненормалности на плазма протеините
R78 Наоди на лекови и други супстанции кои нормално не се наоѓаат во крвта
R79 Други ненормални наоди на хемискиот состав на крвта

Абнормални наоди од испитување на урина, без дијагноза (R80–R82)

R80 Изолирана протеинурија
R81 Гликозурија
R82 Други ненормални наоди во урината

Абнормални наоди од испитувањето на други телесни течности, супстанции и ткива, без дијагноза (R83–R89)

R83 Ненормални наоди во цереброспиналната течност
R84 Ненормални наоди во примероци од респираторните органи и тораксот
R85 Ненормални наоди во примероци од дигестивните органи и абдоминалната празнина
R86 Ненормални наоди во примероци од машки генитални органи
R87 Ненормални наоди во примероци од женски генитални органи
R89 Ненормални наоди во примероци од други органи, системи и ткива

Абнормални наоди при дијагностичко сликање и при функционални испитувања, без дијагноза (R90–R94)

R90 Ненормални наоди при дијагностичко сликање на централниот нервен систем
R91 Ненормални наоди при дијагностичко сликање на бел дроб
R92 Ненормални наоди при дијагностичко сликање на дојка
R93 Ненормални наоди при дијагностичко сликање на други телесни структури
R94 Ненормални резултати од функционални испитувања

Недоволно дефинирани и непознати причини за морталитет (R95–R99)

R95 Синдром на ненадејна доенечка смрт
R96 Друга ненадејна смрт, непозната причина
R98 Неочекувана смрт
R99 Други недоволно дефинирани и неозначени причини за морталитетот

 

19. ПОВРЕДИ, ТРУЕЊЕ И ОДРЕДЕНИ ДРУГИ ПОСЛЕДИЦИ ОД НАДВОРЕШНИ ПРИЧИНИ (S00–T98)

Повреди на главата (S00–S09)

S00 Површинска повреда на главата
S01 Отворена рана на главата
S02 Фрактура на черепот и фацијалните коски
S03 Дислокација, шинување и истегнување на зглобови и лигаменти на главата
S04 Повреда на кранијалните нерви
S05 Повреда на окото и орбитата
S06 Интракранијална повреда
S07 Повреда од нагмечување на главата
S08 Трауматска ампутација на дел од главата
S09 Други и неозначени повреди на главата

Повреди на вратот (S10–S19)

S10 Површинска повреда на вратот
S11 Отворена повреда на вратот
S12 Фрактура на вратот
S13 Дислокација, шинување и истегнување на зглобови и лигаменти на ниво на вратот
S14 Повреда на нервите и на ’рбетниот мозок на ниво на вратот
S15 Повреда на крвни садови на ниво на вратот
S16 Повреда на мускул и тетива на ниво на вратот
S17 Повреда од смачкување на вратот
S18 Трауматска ампутација на ниво на вратот
S19 Други и неозначени повреди на вратот

Повреди на тораксот (S20–S29)

S20 Површинска повреда на тораксот
S21 Отворена рана на торак
S22 Фрактура на ребро(а), стернум и торакален ’рбет
S23 Дислокација, шинување и истегнување на зглобови и лигаменти на тораксот
S24 Повреда на нервите и на ’рбетниот мозок на ниво на тораксот
S25 Повреда на крвните садови на тораксот
S26 Повреда на срцето
S27 Повреда на други и неозначени интраторакални органи
S28 Повреда од смачкување на тораксот и трауматска ампутација на дел од тораксот
S29 Други и неозначени повреди на тораксот

Повреди на абдоменот, крстот, лумбалниот ’рбет и карлицата (S30–S39)

S30 Површинска повреда на абдоменот, крстот и карлицата
S31 Отворена рана на абдоменот, крстот и карлицата
S32 Фрактура на лумбалниот ’рбет и карлицата
S33 Дислокација, шинување и истегнување на зглобови и лигаменти на лумбалниот ’рбет и карлицата
S34 Повреди на нерви и лумбален ’рбетен мозок на ниво на абдоменот, крстот и карлицата
S35 Повреда на крвни садови на ниво на абдоменот, крстот и карлицата
S36 Повреда на интраабдоминалните органи
S37 Повреда на уринарните и карличните органи
S38 Повреда од смачкување и трауматска ампутација на дел од абдоменот, крстот и карлицата
S39 Други и неозначени повреди на абдоменот, крстот и карлицата

Повреди на рамото и надлактицата (S40–S49)

S40 Површински повреди на рамото и надлактицата
S41 Отворена рана на рамо и надлактица
S42 Фрактура на рамо и надлактица
S43 Дислокација, шинување и истегнување на зглобови и лигаменти на рамениот појас
S44 Повреди на нервите на ниво на рамото и надлактицата
S45 Повреди на крвните садови на ниво на рамото и надлактицата
S46 Повреди на мускул и тетива на ниво на рамото и надлактицата
S47 Повреда од смачкување на рамото и надлактицата
S48 Трауматска ампутација на рамото и надлактицата
S49 Други и неозначени повреди на рамото и надлактицата

Повреди на лакотот и подлактицата (S50–S59)

S50 Површинска повреда на подлактицата
S51 Отворена рана на подлактицата
S52 Фрактура на подлактицата
S53 Дислокација, шинување и истегнување на зглобови и лигаменти на лакотот
S54 Повреди на нервите на ниво на подлактицата
S55 Повреда на крвни садови на ниво на подлактицата
S56 Повреда на мускул и тетива на ниво на подлактицата
S57 Повреда од смачкување на подлактицата
S58 Трауматска ампутација на подлактица
S59 Други и неозначени повреди на подлактицата

Повреди на рачниот зглоб и шепата (S60–S69)

S60 Површинска повреда на рачниот зглоб и подлактицата
S61 Отворена рана на рачниот зглоб и подлактицата
S62 Фрактура на ниво на рачниот зглоб и подлактицата
S63 Дислокација, шинување и истегнување на зглобови и лигаменти на ниво на рачниот зглоб и подлактицата
S64 Повреди на нерви на ниво на рачниот зглоб и подлактицата
S65 Повреда на крвните садови на ниво на рачниот зглоб и подлактицата
S66 Повреда на мускул и тетива на ниво на рачниот зглоб и подлактицата
S67 Повреда од смачкување на рачниот зглоб и подлактицата
S68 Трауматска ампутација на рачниот зглоб и подлактицата
S69 Други и неозначени повреди на рачниот зглоб и подлактицата

Повреди на колкот и бедрото (S70–S79)

S70 Површинска повреда на колкот и бедрото
S71 Отворена рана на колкот и бедрото
S72 Фрактура на фемурот
S73 Дислокација, шинување и истегнување на зглобови и лигаменти на колкот
S74 Повреда на нервите на ниво на колк и бедро
S75 Повреда на крвните садови на ниво на колк и бедро
S76 Повреда на мускул и тетива на ниво на колк и бедро
S77 Повреда од смачкување на колк и бедро
S78 Трауматска ампутација на колк и бедро
S79 Други и означени повреди на колк и бедро

Повреди на коленото и потколеницата (S80–S89)

S80 Површинска повреда на потколеницата
S81 Отворена рана на потколеницата
S82 Фрактура на потколеницата, вклучувајќи го и глуждот
S83 Дислокација, шинување и истегнување на зглобови и лигаменти на коленото
S84 Повреда на нервите на ниво на потколеницата
S85 Повреда на крвни садови на ниво на потколеницата
S86 Повреда на мускул и тетива на ниво на потколеницата
S87 Повреда од смачкување на потколеницата
S88 Трауматска ампутација на потколеницата
S89 Други и неозначени повреди на потколеницата

Повреди на глуждот и стапалото (S90–S99)

S90 Површински повреди на глуждот и стапалото
S91 Отворена рана на глуждот и стапалото
S92 Фрактура на стапалото, освен глуждот
S93 Дислокација, шинување и истегнување на зглобови и лигаменти на ниво глуждот и стапалото
S94 Повреда на нерви на ниво на глужд и стапало
S95 Повреда на крвните садови на ниво на глужд и стапало
S96 Повреда на мускул и тетива на ниво на глужд и стапало
S97 Повреда од смачкување на глуждот и стапалото
S98 Трауматска ампутација на глуждот и стапалото
S99 Други и неозначени повреди на глуждот и стапалото

Повреди што зафаќаат повеќе телесни регии (T00–T07)

T00 Површински повреди што зафаќаат повеќе телесни регии
T01 Отворени рани што зафаќаа повеќе телесни регии
T02 Фрактури што зафаќаат повеќе телесни регии
T03 Дислокации, шинувања и истегнувања што зафаќаат повеќе телесни регии
T04 Повреди од смачкување што зафаќаат повеќе телесни регии
T05 Трауматски ампутации што зафаќаат повеќе телесни регии
T06 Други повреди што зафаќаат повеќе телесни регии, некласифицирани на друго место
T07 Неозначени мутлипли повреди

Повреди на неозначен дел на трупот, екстремитет или телесна регија (T08–T14)

T08 Фрактура на ’рбетот, неозначено ниво
T09 Други повреди на ’рбетот и трупот, неозначено ниво
T10 Фрактура на горен екстремитет, неозначено ниво
T11 Други повреди на горен екстремитет, неозначено ниво
T12 Фрактура на долен екстремитет, неозначено ниво
T13 Други повреди на долен екстремитет, неозначено ниво
T14 Повреда на неозначена телесна регија

Ефекти од туѓо тело што навлегло низ природен отвор (T15–T19)

T15 Туѓо тело во надворешното око
T16 Туѓо тело во уво
T17 Туѓо тело во респираторен тракт
T18 Туѓо тело во алиментарен тракт
T19 Туѓо тело во генитоуринарниот тракт

Изгореници (T20–T31)
Изгореници на надворешната телесна површина, означени по локализација (T20–T25)

T20 Изгореници на главата и вратот
T21 Изгореници на труп
T22 Изгореници на рамото и горен екстремитет, освен рачниот зглоб и шепата
T23 Изгореници на рачниот зглоб и шепата
T24 Изгореници на долен екстремитет, освен глужд и стапало
T25 Изгореници на глуждот и стапалото

Изгореници на окото и внатрешните органи (T26–T28)

T26 Изгореници на окото и аднексите
T27 Изгореници на респираторниот тракт
T28 Изгореници на други внатрешни органи

Изгореници на мултипли и неозначени телесни регии (T29–T31)

T29 Изгореници на мултипли телесни регии
T30 Изгореница, неозначена телесна регија
T31 Изгореници класифицирани според опсегот на зафатената телесна површина

Смрзнатици (T33–T35)

T33 Површински смрзнатици
T34 Смрзнатици со некроза на ткивото
T35 Смрзнатици што зафаќаат повеќе телесни регии и неозначени смрзнатици

Труење со лекови, медикаменти и биолошки супстанци (T36–T50)

T36 Труење со системски антибиотици
T37 Труење со други системски антиинфективни и антипаразитски средства
T38 Труење со хормони и нивни синтетски замени
T39 Труење со неопиоидни аналгетици, антипиретици и антиревматици
T40 Труење со наркотици и психолептици [халуциногени]
T41 Труење со анестетици и тераписки гасови
T42 Труење со антиепилептични, седативнохипнотички и антипаркинсонични лекови
T43 Труење со психотропни лекови, некласифицирани на друго место
T44 Труење со лекови што примарно дејствуваат врз автономниот нервен систем
T45 Труење со примарно системски и хематолошки агенси, некласифицирани на друго место
T46 Труење со агенси кои примарно дејствуваат врз кардиоваскуларниот систем
T47 Труење со агенси кои примарно дејствуваат врз гастроинтестиналниот систем
T48 Труење со агенси што примарно дејствуваат врз глатките и скелетните мускули и респираторниот систем
T49 Труење со топични агенси што примарно дејствуваат врз кожата и мукозната мембрана со офталмолошки, оториноларинголошки и дентални лекови
T50 Труење со диуретици и други и неозначени лекови, медикаменти и биолошки супстанции

Токсични ефекти од супстанции главно немедицински според изворот (T51–T65)

T51 Токсично дејство од алкохол
T52 Токсичен ефект од органски растворувачи
T53 Токсични дејства од халогени деривати на алифатични и ароматични јаглеводороди
T54 Токсичен ефект од корозивни супстанци
T55 Токсичен ефект од сапуни и детергенти
T56 Токсичен ефект од метали
T57 Токсичен ефект од други неоргански супстанци
T58 Токсичен ефект од јаглероден моноксид
T59 Токсичен ефект од други гасови, чад и пареи
T60 Токсичен ефект од пестициди
T61 Токсичен ефект од штетни супстанци изедени како морска храна
T62 Токсичен ефект од други штетни супстанци изедени како храна
T63 Токсичен ефект од контакт со отровни животни
T64 Токсичен ефект од афлатоксин и други микотоксински загадувачи на храна
T65 Токсичен ефект од други неозначени супстанци

Други и неозначени ефекти од надворешни причини (T66–T78)

T66 Неозначени ефекти од зрачење
T67 Ефекти од топлина и светлина
T68 Хипотермија
T69 Други ефекти од намалена температура
T70 Ефекти од воздушен и воден притисок
T71 Асфиксација
T73 Ефекти од други лишувања
T74 Малтретман синдроми
T75 Ефекти од други надворешни причини
T78 Несакани ефекти, некласифицирани на друго место

Одредени рани компликации од траума (T79)

T79 Одредени рани компликации од траума, некласифицирани на друго место

Компликации од хируршка и медицинска нега, некласифицирани на друго место (T80–T88)

T80 Компликации по инфузија, трансфузија и тераписка инјекција
T81 Компликации од процедури, некласифицирани на друго место
T82 Компликации од кардијални и васкуларни протетски направи, имплантати и трансплантанти
T83 Компликации од генитоуринарни протетски направи, имплантати и трансплантанти
T84 Компликации од внатрешни ортопедски протетски направи, имплантати и трансплантанти
T85 Компликации од внатрешни ортопедски протетски направи, имплантати и трансплантанти
T86 Неуспех и отфрлање на трансплантирани органи и ткива
T87 Компликации својствени за повторо припојување и ампутација
T88 Други компликации од хируршка и медицинска нега, некласифицирани на друго место

Други компликации од траума, некласифицирани на друго место (T89)

T89 Други означени компликации од траума

Последици од повреди, труење и други последици од надворешни причини (T90–T98)

T90 Последици од повреди на главата
T91 Последици од повреди на вратот и трупот
T92 Последици од повреди на горен екстремитет
T93 Последици од повреди на долен екстремитет
T94 Последици од повреди што зафаќаат повеќе и неозначени телесни регии
T95 Последици од изгореници и смрзнатици
T96 Последици од труење со лекови, медикаменти и биолошки супстанци
T97 Последици од токсични ефекти од супстанции главно немедицински според изворот
T98 Последици од други и неозначени ефекти од надворешни причини

 

20. НАДВОРЕШНИ ПРИЧИНИ ЗА МОРБИДИТЕТ И МОРТАЛИТЕТ (U50–Y98)

АКТИВНОСТ (U50–U73)
За време на спортување или релаксација (U50–U72)

U50 Екипни спортови со топка
U51 Екипни спортови со палка или стап
U52 Тимски водени спортови
U53 Спортови со возење чамец
U54 Индивидуални водени спортови
U55 Спортови на мраз и на снег
U56 Индивидуални спортски активности
U57 Акробатски спортови
U58 Естетски активности
U59 Спортови со рекет
U60 Спортови со мета и прецизност
U61 Боречки спортови
U62 Спортови со зголемување на силата
U63 Јавачки активности
U64 Авантуристички спортови
U65 Моторни спортови на тркала
U66 Моторни спортови без тркала
U67 Мултидисциплинарни спортови
U68 Воздушни спортови
U69 Други училишни рекреативни активности
U70 Други означени спортски и рекреативни активности
U71 Неозначени спортски и рекреативни активности
U72 Рекреативна активност, некласифицирана на друго место

За време на извршување на други активности (U73)

U73 Други активности

НЕСРЕЌИ (V00–X59)
Сообраќајни несреќи (V00–V99)
Пешак повреден во сообраќајна несреќа (V00–V09)

V00 Пешак повреден во судир со превоз на пешаци
V01 Пешак повреден во судир со велосипед
V02 Пешак повреден во судир со две или тритркално моторно возило
V03 Пешак повреден во судир со автомобил, камионет или комбе
V04 Пешак повреден во судир со тешко транспортно возило или автобус
V05 Пешак повреден во судир со воз или со железничко возило
V06 Пешак повреден во судир со друго немоторно возило
V09 Пешак повреден во други и неозначени сообраќајни несреќи

Велосипедист повреден во сообраќајна несреќа (V10–V19)

V10 Велосипедист повреден во судир со пешак или животно
V11 Велосипедист повреден во судир со друг велосипед
V12 Велосипедист повреден во судир со две или тритркално моторно возило
V13 Велосипедист повреден во судир со автомобил, камионет или комбе
V14 Велосипедист повреден во судир со тешко транспортно возило или автобус
V15 Велосипедист повреден во судир со воз или со железничко возило
V16 Велосипедист повреден во судир со друго немоторно возило
V17 Велосипедист повреден во судир со фиксиран или стациониран објект
V18 Велосипедист повреден во сообраќајна несреќа без судир
V19 Велосипедист повреден во други и неозначени сообраќајни несреќи

Мотоциклист повреден во сообраќајна несреќа (V20–V29)

V20 Мотоциклист повреден во судир со пешак или животно
V21 Мотоциклист повреден во судир со велосипед
V22 Мотоциклист повреден во судир со две или тритркално моторно возило
V23 Мотоциклист повреден во судир со автомобил, камионет или комбе
V24 Мотоциклист повреден во судир со тешко транспортно возило или автобус
V25 Мотоциклист повреден во судир со воз или со железничко возило
V26 Мотоциклист повреден во судир со друго немоторно возило
V27 Мотоциклист повреден во судир со фиксиран или стациониран објект
V28 Мотоциклист повреден во сообраќајна несреќа без судир
V29 Мотоциклист повреден во други и неозначени сообраќајни несреќи

Лице на тритркално моторно возило повредено во сообраќајна несреќа (V30–V39)

V30 Лице на тритркално моторно возило повредено во судир со пешак или животно
V31 Лице на тритркално моторно возило повредено во судир со велосипед
V32 Лице на тритркално моторно возило повредено во судир со две или тритркално моторно возило
V33 Лице на тритркално моторно возило повредено во судир со автомобил, камионети или комбе
V34 Лице на тритркално моторно возило повредено во судир со тешко транспортно возило или автобус
V35 Лице на тритркално моторно возило повредено во судир со воз или железничко возило
V36 Лице на тритркално моторно возило повредено во судир со друго немоторно возило
V37 Лице на тритркално моторно возило повредено во судир со фиксиран или стациониран објект
V38 Лице на тритркално моторно возило повредено во сообраќајна несреќа без судир
V39 Лице на тритркално моторно возило повредено во други и неозначени сообраќајни несреќи

Лице во автомобил повредено во сообраќајна несреќа (V40–V49)

V40 Лице во автомобил повредено во судир со пешак или животно
V41 Лице во автомобил повреден во судир со велосипед
V42 Лице во автомобил повредено во судир со две или тритркално моторно возило
V43 Лице во автомобил повредено во судир со автомобил, камионет или комбе
V44 Лице во автомобил повредено во судир со тешко транспортно возило или автобус
V45 Лице во автомобил повредено во судир со воз или со железничко возило
V46 Лице во автомобил повредено во судир со друго немоторно возило
V47 Лице во автомобил повредено во судир со фиксиран или стациониран објект
V48 Лице во автомобил повредено во сообраќајна несреќа без судир
V49 Лице во автомобил повредено во други и неозначени сообраќајни несреќи

Лице во камионет или комбе повредено во сообраќајна несреќа (V50–V59)

V50 Лице во камионет или комбе повредено во судир со пешак или животно
V51 Лице во камионет или комбе повредено во судир со велосипедист
V52 Лице во камионет или комбе повредено во судир со две или тритркално моторно возило
V53 Лице во камионет или комбе повредено во судир со автомобил, камионет или комбе
V54 Лице во камионет или комбе повредено во судир со тешко транспортно возило или автобус
V55 Лице во камионет или комбе повредено во судир со воз или со железничко возило
V56 Лице во камионет или комбе повредено во судир со друго немоторно возило
V57 Лице во камионет или комбе повредено во судир со фиксиран или стациониран објект
V58 Лице во камионет или комбе повредено во сообраќајна несреќа без судир
V59 Лице во камионет или комбе повредено во други и неозначени сообраќајни несреќи

Лице во тешко транспортно возило повредено во сообраќајна несреќа (V60–V69)

V60 Лице во тешко моторно возило повредено во судир со пешак или животно
V61 Лице во тешко моторно возило повредено во судир со велосипед
V62 Лице во тешко моторно возило повредено во судир со дво или тритркално моторно возило
V63 Лице во тешко моторно возило повредено во судир со автомобил, камионет или комбе
V64 Лице во тешко моторно возило повредено во судир со тешко транспортно возило или автобус
V65 Лице во тешко моторно возило повредено во судир со воз или со железничко возило
V66 Лице во тешко моторно возило повредено во судир со друго немоторно возило
V67 Лице во тешко моторно возило повредено во судир со фиксиран или стациониран објект
V68 Лице во тешко транспортно возило повредено во сообраќајна несреќа без судир
V69 Лице во тешко моторно возило повредено во други и неозначени сообраќајни несреќи

Лице во автобус повредено во сообраќајна несреќа (V70–V79)

V70 Лице во автобус повредено во судир со пешак или животно
V71 Лице во автобус повредено во судир со велосипед
V72 Лице во автобус повредено во судир со две или тритркално моторно возило
V73 Лице во автобус повредено во судир со автомобил, камионет или комбе
V74 Лице во автобус повредено во судир со тешко транспортно возило или автобус
V75 Лице во автобус повредено во судир со воз или со железничко возило
V76 Лице во автобус повредено во судир со друго немоторно возило
V77 Лице во автобус повредено во судир со фиксиран или стациониран објект
V78 Лице во автобус повредено во сообраќајна несреќа без судир
V79 Лице во автобус повредено во други и неозначени сообраќајни несреќи

Други несреќи при сувоземен сообраќај (V80–V89)

V80 Јавач на животно или лице во запрежно возило повредено во сообраќајна несреќа
V81 Лице во воз или во железничко возило повредено во сообраќајна несреќа
V82 Лице во трамвај повредено во сообраќајна несреќа
V83 Лице во специјално возило, што главно се користи во индустриски простории повредено во сообраќајна несреќа
V84 Лице во специјално возило, што главно се користи во земјоделството повредено во сообраќајна несреќа
V85 Лице во специјално градежно возило повредено во сообраќајна несреќа
V86 Лице во специјално сетеренско или друго возило првенствено наменето за употреба надвор од патишта повредено во сообраќајна несреќа
V87 Сообраќајна несреќа од означен вид со непознат начин на транспорт на жртвата
V88 Несообраќајна несреќа од означен вид со непознат начин на транспорт на жртвата
V89 Несреќа со моторно возило или немоторно возило, типот на возилото е неозначен

Несреќи при воден сообраќај (V90–V94)

V90 Несреќа на водно половило што предизвикува давење и потопување
V91 Несреќа на водно пловило што предизвикува друга повреда
V92 Давење и потопување во врска со воден транспорт без несреќа на водно пловило
V93 Несреќа на палуба на водно пловило без несреќа на водно пловило што не предизвикува давење и потопување
V94 Други и неозначени несреќи при воден транспорт

Воздушни и космички сообраќајни несреќи (V95–V97)

V95 Лице повредено при несреќа на погонско воздушно пловило
V96 Лице повредено при несреќа на непогонско воздушно пловило
V97 Други означени несреќи при воздушен транспорт

Други и неозначени сообраќајни несреќи (V98–V99)

V98 Други означени сообраќајни несреќи
V99 Неозначени сообраќајни несреќи

Други надворешни причини за повреда при несреќа (W00-X59)
Паѓања (W00–W19)

W00 Паѓање на исто ниво поради мраз и снег
W01 Паѓање на исто ниво поради лизгање, сплеткување и сопнување
W02 Паѓање од лизгалки,скии,ролшуи или скиборд
W03 Друго паѓање на исто ниво поради судир со или туркање од друго лице
W04 Паѓање при носење или придржување од други лица
W05 Паѓање од стол на тркала
W06 Паѓање од кревет
W07 Паѓање од столица
W08 Паѓање од друг мебел
W09 Паѓање од справа на игралиште
W10 Паѓање од скали и скалила
W11 Паѓање на и од скала
W12 Паѓање на и од скеле
W13 Паѓање од надвор или низ зграда или градба
W14 Паѓање од дрво
W15 Паѓање од гребен
W16 Нуркање или скокање во вода што предизвикува повреда поинаква од давење или потопување
W17 Друго паѓање од едно на друго ниво
W18 Друго паѓање на исто ниво
W19 Неозначено паѓање

Изложеност на неживи механички сили (W20–W49)

W20 Удар од фрлен, исфрлен или паднат предмет
W21 Удрен во или удрен со спортска опрема
W22 Удрен во или удрен со други објекти
W23 Фатен, смачкан, вклештен или притиснат во или меѓу предмети
W24 Контакт со средства за подигање или пренос, некласифицирани на друго место
W25 Контакт со остро стакло
W26 Контакт со нож, меч или кама
W27 Контакт со непогонски рачни алатки
W28 Контакт со моторна косилка за трева
W29 Контакт со други моторни рачни алатки и машини за домаќинство
W30 Контакт со земјоделски машини
W31 Контакт со други и неозначени машини
W32 Истрел од рачно огнено оружје
W34 Истрел од друго неозначено огнено оружје
W35 Експлозија и прскање на бојлер
W36 Експлозија и прскање на гасен цилиндар
W37 Експлозија и прскање на гума, цевка или црево под притисок
W38 Експлозија и прскање на други означени направи под притисок
W39 Стрелба од огномет
W40 Експлозија на други материјали
W41 Изложеност на млаз под висок притисок
W42 Изложеност на бучава
W43 Изложеност на вибрации
W44 Туѓо тело навлезено во или низ око или телесен отвор
W45 Туѓо тело или предмет навлезени низ кожата
W46 Контакт со хиподермична игла
W49 Изложеност на други и на неозначени неживи механички сили

Изложеност на неживи механички сили (W50–W64)

W50 Погоден, удрен, клоцнат, каснат или гребнат од друго лице
W51 Удрен од или турнат во друго лице
W52 Смачкан, турнат или згазен од толпа или од човечко стампедо
W53 Каснат од стаорец
W54 Каснат или удрен од куче
W55 Каснат или удрен од други цицачи
W56 Контакт со морско животно
W57 Каснат или боцнат од неотровен инсект и други неотровни членконоги
W58 Каснат или удрен од крокодил или алигатор
W59 Контакт со растителни трње и боцки и остри лисја
W60 Каснат или смачкан од други влечуги
W64 Изложеност на други и неозначени неживи механички сили

Давење и потопување во несреќен случај (W65–W74)

W65 Давење и потопување во када за капење
W66 Давење и потопување по паѓање во када за капење
W67 Давење и потопување во базен
W68 Давење и потопување по паѓање во базен
W69 Давење и потопување во природна вода
W70 Давење и потопување по паѓање во природна вода
W73 Друго означено давење и потопување
W74 Неозначено давење и потопување

Други случајни закани на дишењето (W75–W84)

W75 Случајна суфокација и странгулација во кревет
W76 Друго случајно обесување и странгулација
W77 Загрозување на дишењето поради затрупување, одрон на земја и други супстанции
W78 Вдишување на содржината од желудникот
W79 Вдишување и голтање храна што предизвикува опструкција на респираторните патишта
W80 Вдишување и голтање други предмети што предизвикува опструкција на респираторните патишта
W81 Ограничен на или заробен во средина со ниска концентрација на кислород
W83 Други означени загрозувања на дишењето
W84 Неозначено загрозување на дишењето

Изложеност на електрична струја, зрачење и прекумерна собна температура и притисок (W85–W99)

W85 Изложеност на електрични преносни кабли
W86 Изложеност на друга означена електрична струја
W87 Изложеност на неозначена електрична струја
W88 Изложеност на јонизирачко зрачење
W89 Изложеност на видлива и ултравиолетова светлина создадена од човекот
W90 Изложеност на друго нејонизирачко зрачење
W91 Изложеност на неозначен тип зрачење
W92 Изложеност на прекумерна топлина создадена од човекот
W93 Изложеност на прекумерен студ создаден од човекот
W94 Изложеност на висок и низок воздушен притисок и промени на воздушниот притисок
W99 Изложеност на други неозначени фактори од надворешната средина создадени од човекот

Изложеност на пареа, оган или пламен (X00–X09)

X00 Изложеност на неконтролиран пожар во зграда или градба
X01 Изложеност на неконтролиран пожар, не во зграда или градба
X02 Изложеност на контролиран пожар во зграда или градба
X03 Изложеност на контролиран пожар, не во зграда или градба
X04 Изложеност на оган од лесно запалив материјал
X05 Изложеност на запалена или стопена ноќна облека
X06 Изложеност на запалена или стопена друга облека и преслека
X08 Изложеност на друг означен пареа, оган и пламен
X09 Изложеност на неозначен пареа, оган и пламен

Контакт со загреани и жешки супстанции (X10–X19)

X10 Контакт со жешки пијалаци, храна, масти и масла за готвење
X11 Контакт со жешка проточна вода
X12 Контакт со други жешки течности
X13 Контакт со пареа и жешки испарувања
X14 Контакт со жежок воздух и гасови
X15 Контакт со жешки апарати за домаќинство
X16 Контакт со жешки грејни апарати, радијатори и цевки
X17 Контакт со жешки мотори, машини и алати
X18 Контакт со други жешки метали
X19 Контакт со други неозначени топли и жешки супстанции

Контакт со отровни животни и растенија (X20–X29)

X20 Контакт со отровни змии и гуштери
X21 Контакт со пајаци
X22 Контакт со скорпии
X23 Контакт со стршни, оси и пчели
X24 Контакт со стоногалки и отровни гасеници (тропски)
X25 Контакт со други отровни членконоги
X26 Контакт со отровни морски животни и растенија
X27 Контакт со други означени отровни животни
X28 Контакт со други означени отровни растенија
X29 Контакт со неозначени отровни морски животни и растенија

Изложеност на природни сили (X30–X39)
X30 Изложеност на прекумерна природна
топлина
X31 Изложеност на прекумерен природен
студ
X32 Изложеност на сончева светлина
X33 Жртва од гром
X34 Жртва од земјотрес
X35 Жртва од вулканска ерупција
X36 Жртва од лавина, одрон и други
движења на земјата
X37 Жртва од катаклизмична бура
X38 Жртва од поплава
X39 Изложеност на други неозначени
природни сили
Случајно труење со и изложеност на штетни
супстанции (X40–X49)
X40 Случајно труење со и поради
изложеност на неопиодни аналгетици,
антипиретици и антиревматици
X41 Случајно труење со и поради
изложеност на антиепилептични,
седатив-хипнотички, антипаркинсонови и
психотропни лекови, неозначени на
друго место
X42 Случајно труење со и поради
изложеност на наркотични средства и
психодислептици [халуциногени],
некласифицирани на друго место
X43 Случајно труење со и поради
изложеност на други лекови што
дејствуваат на автономниот нервен
систем
X44 Случајно труење со и поради
изложеност на други неозначени лекови,
медикаменти и биолошки супстанции
X45 Случајно труење со и поради
изложеност на алкохол
X46 Намерно труење со и поради изложеност
на органски растворувачи и халогенски
хидрокарбонати и нивни испарувања
X47 Случајно труење со и поради
изложеност на други гасови и
испарувања
X48 Случајно труење со и поради
изложеност на пестициди
X49 Случајно труење со и поради
изложеност на други неозначени
хемикалии и штетни супстанции
Пренапрегање, патување и лишување (X50–X57)
X50 Пренапрегање и силни или движења што
се повторуваат
X51 Патување и движење
X52 Продолжено задржување во
безвоздушен простор
X53 Недостиг на храна
X54 Недостиг на вода
X57 Неозначено лишување
Случајна изложеност на други неозначени
фактори (X58–X59)
X58 Изложеност на други означени фактори
X59 Изложеност на неозначен фактор
Намерно самоповредување (X60–X84)
X60 Намерно самотруење со и поради
изложеност на неопиодни аналгетици,
антипиретици и антиревматици
X61 Намерно самотруење со и поради
изложеност на антиепилептични,
седатив-хипнотички, антипаркинсонови и
психотропни лекови, неозначени на
друго место
X62 Намерно самотруење со и поради
изложеност на наркотични средства и
психодислептици [халуциногени],
некласифицирани на друго место
X63 Намерно самотруење со и поради
изложеност на други лекови што
дејствуваат на автономниот нервен
систем
X64 Намерно самотруење со и поради
изложеност на други неозначени лекови,
медикаменти и биолошки супстанции
39
X65 Намерно самотруење со и поради
изложеност на алкохол
X66 Намерно самотруење со и поради
изложеност на органски растворувачи и
халогенски хидрокарбонати и нивни
испарувања
X67 Намерно самотруење со и поради
изложеност на други гасови и
испарувања
X68 Намерно самотруење со и поради
изложеност на пестициди
X69 Намерно самотруење со и поради
изложеност на други неозначени
хемикалии и штетни супстанции
X70 Намерно самоповредување со бесење,
странгулација и суфокација
X71 Намерно самоповредување со давење и
потопување
X72 Намерно самоповредување со истрел од
пиштол
X74 Намерно самоповредување со истрел од
друго и неозначено оружје
X75 Намерно самоповредување со
експлозивен материјал
X76 Намерно самоповредување со пареа,
оган и пламен
X77 Намерно самоповредување со пареа,
жешки испарувања и жешки предмети
X78 Намерно самоповредување со остар
предмет
X79 Намерно самоповредување со тап
предмет
X80 Намерно самоповредување со скокање
од височина
X81 Намерно самоповредување со скок или
легнување пред објект во движење
X82 Намерно самоповредување во судир со
моторно возило
X83 Намерно самоповредување на друг
означен начин
X84 Намерно самоповредување на
неозначен начин
Обид за нанесување телесна повреда (X85–Y09)
X85 Обид за нанесување телесна повреда со
лекови, медикаменти и биолошки
супстанции
X86 Обид за нанесување телесна повреда со
корозивна супстанција
X87 Обид за нанесување телесна повреда со
пестициди
X88 Обид за нанесување телесна повреда со
гасови и пареи
X89 Обид за нанесување телесна повреда со
други означени хемикалии и штетни
супстанции
X90 Обид за нанесување телесна повреда со
неозначени хемиски и штетни
супстанции
X91 Обид за нанесување телесна повреда со
бесење, странгулација и суфокација
X92 Обид за нанесување телесна повреда со
давење и потопување
X93 Обид за нанесување телесна повреда со
истрел од пиштол
X95 Обид за нанесување телесна повреда со
истрел од друго неозначено огнено
оружје
X96 Обид за нанесување телесна повреда со
експлозивен материјал
X97 Обид за нанесување телесна повреда со
пареа, оган и пламен
X98 Обид за нанесување телесна повреда со
пареа, жешки испарувања и жешки
предмети
X99 Обид за нанесување телесна повреда со
остар предмет
Y00 Обид за нанесување телесна повреда со
тап предмет
Y01 Обид за нанесување телесна повреда со
туркање од височина
Y02 Обид за нанесување телесна повреда со
туркање или поставување на жртвата
пред предмет во движење
Y03 Обид за нанесување телесна повреда во
судир со моторно возило
Y04 Обид за нанесување телесна повреда со
телесна сила
Y05 Обид за нанесување сексуална телесна
повреда со телесна сила
Y06 Запоставување и напуштање
Y07 Други малтретман синдроми
Y08 Обид за нанесување на телесна повреда
на друг означен начин
Y09 Обид за нанесување на телесна повреда
на неозначен начин
Настан со неутврдена намера (Y10–Y34)
Y10 Труење со и поради изложеност на
неопиоидни аналгетици, антипиретици и
антиревматици, неутврдена намера
Y11 Труење со и поради изложеност на
антиепилептични, седативнохипнотични, антипаркинсонични и
психотропни лекови, неклацифицирани
на друго место, неутврдена намера
40
Y12 Труење со и поради изложеност на
наркотици и психодислептици
[халуциногени], некласифицирани на
друго место, неутврдена намера
Y13 Труење со и поради изложеност на други
лекови што дејствуваат на автономниот
нервен систем, неутврдена намера
Y14 Труење со и поради изложеност на други
и на неозначени лекови, медикаменти и
биолошки супстанции, неутврдена
намера
Y15 Труење со и поради изложеност на
алкохол, неутврдена намера
Y16 Труење со и поради изложеност на
органски растворувачи и халогени
јаглеводороди и нивните испарувања,
неутврдена намера
Y17 Труење со и поради изложеност на други
гасови и испарувања, неутврдена
намера
Y18 Труење со и поради изложеност на
пестициди, неутврдена намера
Y19 Труење со и поради изложеност на други
и на неозначени хемикалии и штетни
супстанции, неутврдена намера
Y20 Бесење, задавување и асфиксија,
неутврдена намера
Y21 Давење и потопување, неутврдена
намера
Y22 Истрел од рачно огнено оружје,
неутврдена намера
Y24 Други и неозначени истрели од огнено
оружје, неутврдена намера
Y25 Контакт со експлозивен материјал,
неутврдена намера
Y26 Изложеност на чад, оган и пламен,
неутврдена намера
Y27 Контакт со пареа, жешки испарувања и
жешки предмети, неутврдена намера
Y28 Контакт со остар предмет, неутврдена
намера
Y29 Контакт со тап предмет, неутврдена
намера
Y30 Паѓање, скокање или туркање од висина,
неутврдена намера
Y31 Паѓање, легнување или истрчување
пред или во објект во движење,
неутврдена намера
Y32 Судир на моторно возило, неутврдена
намера
Y33 Други означени настани, неутврдена
намера
Y34 Неозначен настан, неутврдена намера
Законска интервенција и воени дејства (Y35–
Y36)
Y35 Законска интервенција
Y36 Воени дејства
Компликации од медицинска и хируршка нега
(Y40–Y84)
Лекови, медикаменти и биолошки супстанции
што предизвикуваат несакани ефекти
при тераписка примена (Y40–Y59)
Y40 Системски антибиотици
Y41 Други системски антиинфективни и
антипаразитски агенси
Y42 Хормони и нивните синтетски
заменители и антагонисти,
некласифицирани на друго место
Y43 Примарно системски агенси
Y44 Агенси што примарно дејствуваат на
составните елементи на крвта
Y45 Аналгетици, антипиретици и
антиинфламаторни лекови
Y46 Антиепилептици и антипаркинсонични
лекови
Y47 Седативи, хипнотици и анксиолитични
лекови
Y48 Анестетици и тераписки гасови
Y49 Психотропни лекови, некласифицирани
на друго место
Y50 Стимулатори на централниот нервен
систем, некласифицирани на друго
место
Y51 Лекови што примарно дејствуваат врз
автономниот нервен систем
Y52 Агенси што примарно дејствуваат на
кардиоваскуларниот систем
Y53 Агенси што примарно дејствуваат на
гастроинтестиналниот систем
Y54 Aгенси што примарно дејствуваат врз
водниот баланс и метаболизмот на
минералите и уричната киселина
Y55 Агенси што примарно дејствуваат на
глатката и скелетната мускулатура и на
респираторниот систем
Y56 Топични агенси што примарно
дејствуваат на кожата и мукозните
мембрани и офталмолошки,
оториноларинголошки и дентални
лекови
Y57 Други и неозначени лекови и
медикаменти
Y58 Бактериски вакцини
Y59 Други и неозначени вакцини и биолошки
супстанции
41
Незгоди на пациенти при хируршка и медицинска
нега (Y60–Y69)
Y60 Ненамерно пресекување, убодување,
перфорација или крвавење при
хируршка или медицинска нега
Y61 Туѓо тело случајно оставено во телото
при хируршка и медицинска нега
Y62 Грешки во мерките за стерилност при
хируршка и медицинска нега
Y63 Грешка во дозирањето при хируршка и
медицинска нега
Y64 Контаминирани медицински или
биолошки супстанции
Y65 Други незгоди при хируршка и
медицинска нега
Y66 Неукажување на хируршка и медицинска
нега
Y69 Неозначена незгода при хируршка и
медицинска нега
Медицински направи поврзани со незгоди при
дијагностика и тераписка примена
(Y70–Y82)
Y70 Анестезиолошки направи поврзани со
незгоди
Y71 Кардиоваскуларни направи поврзани
со незгоди
Y72 Оториноларинголошки направи
поврзани со незгоди
Y73 Гастроентеролошки и уролошки
направи поврзани со незгоди
Y74 Општи болнички направи или направи
за лична употреба поврзани со
незгоди
Y75 Невролошки направи поврзани со
незгоди
Y76 Акушерски и гинеколошки направи
поврзани со незгоди
Y77 Офталмолошки направи поврзани со
незгоди
Y78 Радиолошки направи поврзани со
незгоди
Y79 Ортопедски направи поврзани со
незгоди
Y80 Направи за физикална терапија
поврзани со незгоди
Y81 Направи за општа и пластична
хирургија поврзани со незгоди
Y82 Други и неозначени медицински
направи поврзани со незгоди
Хируршки и други медицински процедури како
причина за ненормална реакција на пациентот
или за подоцнежна компликација, без спомнување
за незгода во текот на процедурата (Y83–Y84)
Y83 Хируршка операција и други хируршки
процедури како причина за ненормална
реакција на пациентот или за
подоцнежна компликација, без
споменување за незгода во текот на
процедурата
Y84 Други медицински процедури како
причина за ненормална реакција на
пациентот или за подоцнежна
компликација, без спомнување за
незгода во текот на процедурата
Секвели од надворешни причини за морбидитет
и морталитет (Y85–Y89)
Y85 Секвели од сообраќајни несреќи
Y86 Секвели од други несреќи
Y87 Секвели од намерно самоповредување,
обид за нанесување на телесна повреда
и од настани со неутврдена намера
Y88 Секвели со хируршка и медицинска нега
како надворешна причина
Y89 Секвели од други надворешни причини
Дополнителни фактори поврзани со причината
за морбидитет и морталитет
класифицирани на друго место (Y90–
Y98)
Y90 Доказ за пиење утврден според нивото
на алкохол во крвта
Y91 Пиење утврдено според степенот на
интоксикација
Y92 Место на појава
Y95 Нозокомична состојба
Y96 Состојба поврзана со работата
Y97 Состојба поврзана со загадување на
средината
Y98 Состојба поврзана со стилот на живеење

21. ФАКТОРИ КОИ ВЛИJААТ ВРЗ ЗДРАВСТВЕНИОТ СТАТУС И КОНТАКТ СО ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ (Z00–Z99)

22. ШИФРИ ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЦЕЛИ (U00-U49)