Превенцијата претставува збир на мерки и активности кои се преземаат за намалување или спречување на ризиците од болести и здравствени проблеми. Целта на превенцијата е да се заштити здравјето и да се подобри општата благосостојба. Превенцијата може да биде примарна (профилактична), секундарна (рана дијагноза и интервенција) и терцијарна (поддршка и рехабилитација) според стадиумот на болеста или здравствената состојба. Примери на превентивни мерки: вакцинација, редовни лекарски прегледи за откривање на болести во раните фази или фактори на ризик, скрининг тестови, здрав начин на живот, здрава исхрана, физичка активност, психотерапија, физикална терапија итн. Превенцијата вклучува и едукативни совети за подобрување на здравствената свест, поттикнување на здрави навики и одговорно здравствено однесување. Превенцијата е клучен аспект за одржување на добро здравје и подобрување на квалитетот на животот. Редовните прегледи, здравиот начин на живот и раната интервенција при здравствени проблеми се важни аспекти на превенцијата.

Сподели со пријатели! | Shpërndaje me miqtë!

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *