Првата помош се состои од основни медицински процедури и интервенции кои се обезбедуваат на лица со здравствени проблеми или неочекувани повреди пред доаѓањето на квалификуван медицински тим. Целта на првата помош е да се спречи влошување на состојбата на пациентот и да се обезбеди време до пристигнување на стручна медицинска помош. Основните принципи на прва помош вклучуваат:

  • Проценка на ситуацијата: Почетниот чекор во прва помош е да се процени ситуацијата за да се утврди безбедноста на средината и потребата од брза интервенција.
  • Проценка на пациентот: Проценка на здравјето и повредите на пациентот. Ова вклучува проверка на дишењето, пулсот и свеста на пациентот.
  • Повик за помош: Доколку ситуацијата е сериозна, неопходно е да се повикаат професионални медицински тимови или спасувачки служби.
  • Основни интервенции: Првата помош може да вклучува интервенции како што се запирање на крварење, мобилизација на повреди, проверка на виталните знаци, вештачко дишење итн.
  • Транспорт на пациентот: Доколку е потребно, во зависност од состојбата и ситуацијата, пациентот може веднаш да се транспортира до најблиската медицинска установа.

Познавањето на техниките за прва помош е важно за секој граѓанин, бидејќи може да се спаси животот во ситуации на несреќи, повреди, болести или неочекувани ситуации пред доаѓањето на стручен медицински тим.

 

Ndihma e parë konsiston në procedurat bazë mjekësore dhe ndërhyrjet e ofruara për personat me probleme shëndetësore ose lëndime të papritura përpara mbërritjes së një ekipi të kualifikuar mjekësor. Qëllimi i ndihmës së parë është parandalimi i përkeqësimit të gjendjes së pacientit dhe sigurimi i kohës deri në ardhjen e ndihmës profesionale mjekësore. Parimet themelore të ndihmës së parë përfshijnë:

  • Vlerësimi i situatës: Hapi fillestar në ndihmën e parë është vlerësimi i situatës për të përcaktuar sigurinë e mjedisit dhe nevojën për ndërhyrje të shpejtë.
  • Vlerësimi i pacientit: Vlerësimi i shëndetit dhe lëndimeve të pacientit. Kjo përfshin kontrollin e frymëmarrjes, pulsit dhe vetëdijes së pacientit.
  • Thirrje për ndihmë: Nëse situata është serioze, është e nevojshme të telefononi ekipet profesionale mjekësore ose shërbimet e shpëtimit.
  • Ndërhyrjet bazë: Ndihma e parë mund të përfshijë ndërhyrje të tilla si ndalimin e gjakderdhjes, mobilizimi i lëndimeve, kontrollimi i shenjave jetësore, frymëmarrje artificiale etj.
  • Transporti i pacientit: Nëse është e nevojshme, në varësi të gjendjes dhe situatës, pacienti mund të transportohet menjëherë në objektin më të afërt mjekësor.

Njohja e teknikave të ndihmës së parë është e rëndësishme për çdo qytetar, pasi mund të shpëtohet jeta në situata aksidentesh, lëndimesh, sëmundjesh apo situatash të papritura përpara mbërritjes së një ekipi mjekësor profesionist.

 

Вештини за прва помош | Aftësi të ndihmës së parë :