Офталмологијата е медицинска специјалност која се занимава со проучување, дијагноза и третман на болести и проблеми поврзани со очите и видот. Лекарите кои се специјализирани во оваа област се нарекуваат офталмолози. Офталмолозите вршат различни видови прегледи и процедури за да ги проценат и третираат различните аспекти на видот и болести на очите. Офталмологијата е важна специјалност бидејќи очите и видот се исклучително важни за квалитетот на животот. Се препорачуваат редовни контроли кај офталмолог за одржување на здравјето на очите и рана дијагноза на какви било проблеми или болести поврзани со очите.

Oftalmologjia është një specialitet mjekësor që merret me studimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve dhe problemeve që lidhen me sytë dhe shikimin. Mjekët që specializohen në këtë fushë quhen oftalmologë. Këta kryejnë lloje të ndryshme ekzaminimesh dhe procedurash për të vlerësuar dhe trajtuar aspekte të ndryshme të shikimit dhe sëmundjeve të syrit. Oftalmologjia është një specialitet i rëndësishëm sepse sytë dhe shikimi janë jashtëzakonisht të rëndësishëm për cilësinë e jetës. Rekomandohen kontrolle të rregullta me një okulist për të ruajtur shëndetin e syve dhe diagnostikimin e hershëm të çdo problemi apo sëmundjeje të lidhur me syrin.

 

БОЛЕСТИ | SËMUNDJE :