Невропсихологијата е подобласт во психологијата која се занимава со проучување на врската помеѓу функцијата на мозокот и психолошките процеси. Невропсихолозите се специјализирани професионалци кои проучуваат како различни типови на мозочни лезии, оштетувања или нарушувања во мозокот можат да влијаат на когнитивните функции (како мислење, меморија, внимание), емоционални аспекти и однесувањето. Невропсихологијата има големо значење за разбирање на функцијата на мозокот и како таа влијае на човечките психолошки и когнитивни процеси. Невропсихолозите играат важна улога во дијагнозата, третманот и рехабилитацијата на лицата со мозочни нарушувања и повреди.

Neuropsikologjia është një nënfushë në psikologji që merret me studiјimin e marrëdhënies midis funksionit të trurit dhe proceseve psikologjike. Neuropsikologët janë profesionistë të specializuar që studiojnë se si lloje të ndryshme të lezioneve, dëmtimeve ose çrregullimeve në tru mund të ndikojnë në funkcionet kognitive (si të menduarit, kujtesën, vëmendjen), aspektet emocionale dhe sjelljen. Neuropsikologjia ka një rëndësi të madhe për të kuptuar funksionin e trurit dhe se si ajo ndikon në proceset psikologjike dhe kognitive të njeriut. Neuropsikologët luajnë një rol të rëndësishëm në diagnostikimin, trajtimin dhe rehabilitimin e njerëzve me çrregullime dhe dëmtime në tru.

БОЛЕСТИ | SËMUNDJE :