Имунологијата е медицинска специјалност и област во науката која се занимава со проучување на имунолошкиот систем на организмот и како тој реагира на разни инфекции, болести и супстанции. Имунолозите се специјализирани лекари и истражувачи кои го проучуваат функционирањето на имунолошкиот систем и како тој го штити телото од инфекции и други болести. Имунологијата има големо значење во медицината и јавното здравство, бидејќи помага да се разбере како функционира имунолошкиот систем и како да се контролираат или третираат имунолошките проблеми и болести.

Imunologjia është një specialitet mjekësor dhe fushë e shkencës që merret me studimin e sistemit imunitar të organizmit dhe mënyrën se si ai reagon ndaj infeksioneve, sëmundjeve dhe substancave të ndryshme. Imunologët janë mjekë dhe studiues të specializuar që studiojnë funksionimin e sistemit imunitar dhe mënyrën se si ai mbron trupin nga infeksionet dhe sëmundjet. Imunologjia ka një rëndësi të madhe në mjekësi dhe shëndetin publik sepse ndihmojn për të kuptuar se si funksionon sistemi imunitar dhe si të kontrollohen ose trajtohen problemet dhe sëmundjet imune.

 

БОЛЕСТИ | SËMUNDJE :