Здравственото знаење се однесува на способноста на луѓето да ги разберат, применуваат и интерпретираат здравствените информации на начин што ќе им овозможуваат да донесат добри одлуки за нивното здравје. Луѓето со добро здравствено знаење можат да ги разберат упатствата за лекови, да ги разберат информациите за болести и превенција, да научат како ефикасно да се грижат за своето психофизичко здравје.

Здравственото знаење е важно за долгорочното здравје и добра благосостојба. Луѓето кои имат здравствено знаење имаат поголема веројатност да водат здрав живот, да практикуваат здрави навики и да бидат проактивни во превенцијата од болести.

Здравственото знаење не само што ви овозможува да ги разберете медицинските термини и информации, туку ви помага и да развиете критичко размислување и способност да ги анализирате здравствените информации. Ви помага секојдневно да донесете правилни одлуки за да го подобрите вашето здравје и да водите по здрав начин на живот.

Здравственото знаење ви помага да ги процените изворите на здравствени информации и да разберете кои од нив се сигурни и вистинити. Тоа е важно за вашето лично здравје и за ефикасна превенција од болести. Продолжете да го подобрувате вашето здравствено знаење со читање и учење од доверливи извори на здравствени информации.

 

Njohurija shëndetësore i referohet aftësisë së njerëzve për të kuptuar, zbatuar dhe interpretuar informacionin shëndetësor në një mënyrë që u mundëson atyre të marrin vendime të mira për shëndetin e tyre. Njerëzit me njohuri të mira shëndetësore mund të kuptojnë udhëzimet e barnave, të kuptojnë informacionin e sëmundjeve dhe preventivës, të mësojnë se si të kujdesen në mënyrë më efektive për shëndetin e tyre psikofizik.

Njohuria shëndetësore është e rëndësishme për shëndetin afatgjatë dhe mirëqenien e mirë. Njerëzit që kanë njohuri për shëndetin kanë më shumë gjasa të bëjnë jetë të shëndetshme, të praktikojnë shprehi të shëndetshme dhe të jenë proaktivë në parandalimin e sëmundjeve.

Njohuria shëndetësore jo vetëm që ju mundëson të kuptoni termat dhe informacionin mjekësor, por gjithashtu ju ndihmon të zhvilloni të menduarit kritik dhe aftësinë për të analizuar informacionin shëndetësor. Ju ndihmon të merrni vendimet e duhura çdo ditë për të përmirësuar shëndetin tuaj dhe për të udhëhequr një stil jetese të shëndetshëm.

Njohuria shëndetësore ju ndihmon të vlerësoni burimet e informacionit shëndetësor dhe të kuptoni se cilat janë të besueshme dhe të vërteta. Kjo është e rëndësishme për shëndetin tuaj personal dhe për parandalimin efektiv të sëmundjeve. Vazhdoni të përmirësoni njohuritë tuaja shëndetësore duke lexuar dhe mësuar nga burime të besueshme të informacionit shëndetësor.