Епидемиологијата е област во медицината која се занимава со проучување на распространетоста, дистрибуцијата и влијанието на болестите во одредена популација или регион. Ова вклучува истражување за факторите кои влијаат на болестите и како тие се појавуваат во различни заедници. Главната цел на епидемиологијата е да ги идентификува и контролира факторите кои влијаат на јавното здравје и да го спречи ширењето на болестите. Епидемиологијата одигра клучна улога во одржувањето на јавното здравје и справувањето со разни епидемии и пандемии, како што се епидемијата на заразни болести или ширењето на хронични болести.

Epidemiologjia është një fushë e mjekësisë që merret me studimin e prevalencës, shpërndarjes dhe ndikimit të sëmundjeve në një popullsi apo rajon të caktuar. Kjo përfshin kërkime mbi faktorët që ndikojnë në sëmundje dhe si shfaqet në komunitete të ndryshme. Qëllimi kryesor i epidemiologjisë është të identifikojë dhe kontrollojë faktorët që ndikojnë në shëndetin publik dhe parandalojë përhapjen e sëmundjeve. Epidemiologjia ka luajtur një rol kyç në ruajtjen e shëndetit publik dhe përballimin e epidemive dhe pandemive të ndryshme, siç janë epidemitë e sëmundjeve infektive apo përhapja e sëmundjeve kronike.

 

БОЛЕСТИ | SËMUNDJE :