Венерологијата е медицинска специјалност која се занимава со проучување, дијагностицирање и лекување на полови болести, кои се нарекуваат венерични инфекции. Овие инфекции се пренесуваат преку сексуален контакт и можат да бидат предизвикани од разни бактерии, вируси и  микроорганизми. Венеролозите (специјалисти по венерологија) вршат тестирање, дијагноза и третман на овие инфекции и даваат совети за заштита и превенција од истите. Заштитата и редовните медицински прегледи се клучни за превенција од венерични инфекции.

Venerologjia është një specialitet mjekësor që merret me studimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve gjenitale, të cilat quhen infeksione veneriane. Këto infeksione transmetohen nëpërmjet kontaktit seksual dhe mund të shkaktohen nga baktere, viruse dhe mikroorganizma. Venerologët (specialistët e venerologjisë) kryejnë testimin, diagnostikimin dhe trajtimin e këtyre infeksioneve dhe japin këshilla për mbrojtjen dhe parandalimin e tyre. Mbrojtja dhe ekzaminimet e rregullta mjekësore janë çelësi për parandalimin e infeksioneve veneriane.

 

БОЛЕСТИ | SËMUNDJE :