Dg.

Welcome to DIAGNOSIS. This is the Beginning!

Dg.

Дијагноза

Dg.

Diagnoza

Dg.

Симптом

Dg.

Simptom

Dg.

Болест

Dg.

Sëmundje

Dg.

Терапија

Dg.

Terapia

Dg.

Превенција

Dg.

Preventiva

Dg.

Лекарски преглед

Dg.

Ekzaminimi mjeksor

Dg.

Лекари

Dg.

Mjekët

Dg.

Здравственото знаење

Dg.

Njohurija shëndetësore

Превенција | Preventiva

Редовна и умерена физичка активност

Превенција | Preventiva

Aktiviteti fizik i rregullt dhe i moderuar

Превенција | Preventiva

Здрава исхрана

 

 

 

Имунизацијата е еднo од најголемите достигнувања во историјата на медицината и претставува најбезбедна, најефикасна и економски најоправдана превентивна мерка која директно допринесува за намалување на морбидитетот и морталитетот на заразните заболувања. Со вакцинирање се спасуваат 2 до 3 милиони деца во светот секоја година (СЗО). Редовните вакцини за деца се безбедни и ефикасни. Тие се темелно тестирани и докажано спречуваат сериозни болести, спасувајќи милиони детски животи секоја година. Со редовната вакцинација децата развиваат долгорочна заштита – за да имаат здрав и квалитетен живот. Многу е важно да го вакцинирате вашето дете редовно и навремено. Во спротивно, при појава на високозаразни заболувања, вие, вашето дете и сите останати сте изложени на ризик. Невакцинираните деца се во голем ризик да заболат од опасни болести, кои може да предизвикаат неповратливи cериозни компликации, па дури и смрт.

Imunizimi është një nga arritjet më të mëdha në historinë e mjekësisë dhe përfaqëson masën parandaluese më të sigurt, më efikase dhe të justifikuar ekonomikisht që kontribuon drejtpërdrejt në uljen e sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë nga sëmundjet infektive. Vaksinimi shpëton çdo vit 2 deri në 3 milionë fëmijë në mbarë botën (OBSH). Vaksinimet e rregullta për fëmijët janë të sigurta dhe efektive. Ato janë testuar tërësisht dhe provuar se parandalojnë sëmundje të rënda, duke shpëtuar miliona jetë fëmijësh çdo vit. Me vaksinimin e rregullt, fëmijët zhvillojnë mbrojtje afatgjatë – për të pasur një jetë të shëndetshme dhe cilësore. Është shumë e rëndësishme të vaksinoni fëmijën tuaj rregullisht dhe në kohë. Përndryshe, në rast të sëmundjeve shumë ngjitëse, ju, fëmija juaj dhe të gjithë të tjerët jeni në rrezik. Fëmijët e pavaksinuar janë në rrezik të lartë për t’u prekur nga sëmundje të rrezikshme, të cilat mund të shkaktojnë komplikime serioze të pakthyeshme dhe madje edhe vdekje.

 

 

Редоследот на вакцинација | Rendi i vaksinimit :

 0 денови (веднаш по раѓање) | 0 ditë (menjëherë pas lindjes) 

 • BCG (Туберкулоза) BCG вакцина се дава при отпуштање од родилиште. До крајот на првата година детето се вакцинира со BCG вакцина без претходно туберкулинско тестирање.  
 • HepB (Хепатитис Б) – HepB вакцина се дава во првите 24 часа од раѓање како поединечна вакцина. 

 

 • BCG (Tuberkulozi) – Vaksina BCG jepet pas daljes nga spitali. Në fund të vitit të parë, fëmija vaksinohet me vaksinën BCG pa testim paraprak për tuberkulinën.
 • HepB (Hepatiti B) – Vaksina HepB jepet brenda 24 orëve të para të lindjes si një vaksinë e vetme.

 2 месеци | 2 muaj 

Со полни 2 месеци детето се вакцинира со петтовалентна вакцина (или со поединечни вакцини) која содржи:

 • HepB (Хепатитис Б) 
 • Hib (Хемофилус инфлуенца тип Б инфекции) 
 • Rota (Ротавирусни инфекции) 
 • PCV (Пневмококни инфекции) 
 • DТaP (Дифтерија,тетанус,пертусис)
 • IPV (Полиомиелитис) 

 

Në moshën 2 muajshe, fëmija vaksinohet me një vaksinë pesëvalente (ose me vaksina individuale) që përmban:

 • HepB (Hepatiti B)
 • Hib (infeksionet e tipit B të Haemophilus influenzae)
 • Rota (Infeksionet Rotavirus)
 • PCV (infeksionet pneumokokale)
 • DTaP (Difteria, tetanozi, Pertusis)
 • IPV (Poliomyelitis)

 4 месеци | 4 muaj 

Со полни 4 месеци детето се вакцинира со петтовалентна вакцина (или со поединечни вакцини) која содржи:

 • Hib (Хемофилус инфлуенца тип Б инфекции) 
 • Rota (Ротавирусни инфекции) 
 • PCV (Пневмококни инфекции)
 • DТaP (Дифтерија,тетанус,пертусис) 
 • IPV (Полиомиелитис) 

 

Në moshën 4 muajshe, fëmija vaksinohet me një vaksinë pesëvalente (ose me vaksina individuale) që përmban:

 • Hib (infeksionet e tipit B të Haemophilus influenzae)
 • Rota (Infeksionet Rotavirus)
 • PCV (infeksionet pneumokokale)
 • DTaP (Difteria, tetanozi, Pertusis)
 • IPV (Poliomyelitis)

 6 месеци | 6 muaj 

Со полни 6 месеци детето се вакцинира со шестовалентна вакцина (или со поединечни вакцини) која содржи:

 • HepB (Хепатитис Б)
 • Hib (Хемофилус инфлуенца тип Б инфекции)
 • Rota (Ротавирусни инфекции)
 • DТaP (Дифтерија,тетанус,пертусис)
 • IPV (Полиомиелитис)

 

Në moshën 6 muajshe, fëmija vaksinohet me një vaksinë gjashtëvalente (ose me vaksina individuale) që përmban:

 • HepB (Hepatiti B)
 • Hib (infeksionet e tipit B të Haemophilus influenzae)
 • Rota (Infeksionet Rotavirus)
 • DTaP (Difteria, tetanozi, Pertusis)
 • IPV (Poliomyelitis)

 12 месеци | 12 muaj 

Со полни 12 месеци детето се вакцинира со вакцини:

 • PCV (Пневмококни инфекции)
 • MRP (Морбили, рубеола и паротит)

 

Në moshën 12 muajsh, fëmija vaksinohet me vaksinat:

 • PCV (Infeksionet pneumokokale)
 • MRP (Fruthi, Rubeola dhe Shytat)

 18 месеци (година и пол) | 18 muaj (një vit e gjysmë) 

Со полни 18 месеци детето се вакцинира со петтовалентна вакцина и ревакцина:

 • Hib (Хемофилус инфлуенца тип Б инфекции)
 • DТaP (Дифтерија,тетанус,пертусис)
 • IPV (Полиомиелитис)

 

Në moshën 18 muajshe, fëmija vaksinohet me vaksinë pesëvalente dhe rivaksinim:

 • Hib (infeksionet e tipit B të Haemophilus influenzae)
 • DTaP (Difteria, tetanozi, Pertusis)
 • IPV (Poliomyelitis)

 6 години (прво одделение) | 6 vjet (klasa e parë) 

Со полни 6 години детето се вакцинира со ревакцина:

 • MRP (Морбили, рубеола и паротит)

 

Në moshën 6 vjeç, fëmija vaksinohet me një revakcinim:

 • MRP (Fruthi, Rubeola dhe Shytat)

 7 години (второ одделение) | 7 vjet (klasa e dytë) 

Со полни 7 години детето се вакцинира со ревакцина:

 • DТaP (Дифтерија,тетанус,пертусис)
 • IPV (Полиомиелитис)

 

Në moshën 7 vjeç, fëmija vaksinohet me një vaksinë përforcuese:

 • DTaP (Difteria, tetanozi, Pertusis)
 • IPV (Poliomyelitis)

 

 12 години (седмо одделение) | 12 vjet (klasa e shtatë) 

Со полни 12 години се вакцинираат само девојчињата со вакцина:

 • HPV (Хуман папилома вирусни инфекции)

 

Në moshën 12 vjeç, vetëm vajzat vaksinohen me një vaksinë:

 • HPV (Infeksionet e Human Papilloma Virus)

 14 години (девето одделение) | 14 vjeç (klasa e nëntë) 

Со полни 14 години детето се вакцинира со ревакцина:

 • dT (Дифтерија и тетанус)
 • IPV (Полиомиелитис)

 

Në moshën 14 vjeç, fëmija vaksinohet me një vaksinë përforcuese:

 • dT (Difteria dhe Tetanozi)
 • IPV (Poliomyelitis)

 18 години (четврта година во средно училиште) | 18 vjeç (viti i katërt në shkollë të mesme) 

Со полни 18 години детето се вакцинира со ревакцина:

 • ТТ (Тетанус)

 

Në moshën 18 vjeç, fëmija vaksinohet me një vaksinë përforcuese:

 • TT (tetanoz)

 

 

Симптоми на ендокринолошки заболувања

Зголемен или намален апетит

Превенција | Preventiva

Aktiviteti fizik i rregullt dhe i moderuar

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Spërkatje kimike në sy

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Hipoglicemia

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Mbytja në ujë

Simptomat e sëmundjeve infektive

Simptomat e sëmundjeve infektive

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Стомачна болка

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Thumbim me copë druri, metali ose qelqi

Превенција | Preventiva

Të ushqyerit e shëndetshëm

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Отворена фрактура

Симптоми на хематолошки заболувања

Симптоми на хематолошки заболувања

Dg.

Превенција

Симптоми на ендокринолошки заболувања

Слабеењето или зголемувањето на тежината без очигледна причина.

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Mbytja me ushqim

Превенција | Preventiva

Превентивни мерки против бубрежни заболувања

Превенција | Preventiva

Превентивни мерки против алергии

Simptomat e sëmundjeve hematologjike

Simptomat e sëmundjeve hematologjike

Превенција | Preventiva

Редовен и квалитетен сон

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Alergjia

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Каснување од змија

Превенција | Preventiva

Превентивни мерки против имунолошки заболувања

Превенција | Preventiva

Gjumi i rregullt dhe cilësor

Dg.

Болест

Симптоми на кардиоваскуларни заболувања

Болка во градите

Симптоми на респираторни заболувања

Треска

Simptomat e alergjisë

Kruarje, djegie dhe rrjedhje nga hunda

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Топлотна исцрпеност

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Хемиско прскање во окото

Simptoma e sëmundjeve respiratore

Dobësia e përgjithshme dhe lodhja

Dg.

Terapia

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Të vjella dhe diarre

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Kompresa të ftohta për lëndime.

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Срцев удар

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Kafshimi i rriqrës

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Хипергликемија

Simptomat e sëmundjeve gastrointestinale

Kapsllëku

Simptomat e sëmundjeve kardiovaskulare

Dhimbje në gjoks

Симптоми на ендокринолошки заболувања

Замор и слабост

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Një prerje në dorë

Dg.

Sëmundje

Диети според болести | Dietat sipas sëmundjeve

Ushqime të shëndetshme për diabetikët (pjesa e dytë)

Превенција | Preventiva

Masat parandaluese kundër sëmundjeve të veshkave

Симптоми на гастроинтестинални заболувања

Гасови и надуеност

Симптоми на алергија

Гребење на грлото и кашлање

Превенција | Preventiva

Заштита од контаминирана храна, вода и воздух

Симптоми на имунолошки заболувања

Симптоми на имунолошки заболувања

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Gjendje shoku

Превенција | Preventiva

Хигиена

Simptomat e sëmundjeve gastrointestinale

Nauze, të vjella dhe regurgitim

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Страно тело во нос

Диети според болести | Dietat sipas sëmundjeve

Здрава храна за дијабетичари (2 дел)

Диети според болести | Dietat sipas sëmundjeve

Диети за подобрување на здравјето

Превенција | Preventiva

Здрава исхрана

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Mavijosje nga lëndimi

Здравствени установи | Institucione shëndetsore

ЈЗУ Поликлиники – Скопје

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Пoвраќање и пролив

Dg.

Дијагноза

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Lodhja nga nxehtësija

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Ампутиран екстремитет

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Rënia e dhëmbit të përparmë

Simptomat e sëmundjeve gastrointestinale

Gazrat dhe fryrja e barkut

Диети според болести | Dietat sipas sëmundjeve

Dietat për të përmirësuar shëndetin

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Труење со алкохол

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Убод од инсекти

Симптоми на ендокринолошки заболувања

Слаб имунитет

Симптоми на ендокринолошки заболувања

Проблеми со спиењето

Превенција | Preventiva

Masat parandaluese kundër sëmundjeve hematologjike

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Goditja në tru

Симптоми на гастроинтестинални заболувања

Гадење, повраќање и регургитација

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Angina pectoris

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Голтнат отров

Симптоми на респираторни заболувања

Отежнато дишење

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Dhimbje koke

Simptomat e sëmundjeve endokrinologjike

Imunitet i dobët

Симптом на бубрежни заболувања

Отекување на лицето, рацете или стапалата.

Превенција | Preventiva

Masat parandaluese kundër sëmundjeve imunologjike

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Страно тело во уво

Dg.

Здравственото знаење

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Lëndime nga presioni ose shtypja

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Prerjet dhe gërvishtjet