Болеста е патолошка појава или здравствена состојба која резултира со нарушување или дисфункција на одреден физиолошки процес во организмот и може да се изрази со различни симптоми. Болестите се класифицираат според различни критериуми, вклучувајќи ги засегнатите органи, степенот на сериозностa и други. Болестите ги дијагностицира и лекува лекар, за побрзо закрепнување и обновување на нормалните функции во организмот. Медицинскиот третман може да варира во зависност од видот и тежината на болеста и може да вклучува употреба на лекови, операција, физикална терапија, психотерапија, промени во животниот стил и други методи за подобрување на здравјето.

Sëmundja është një fenomen patologjik ose gjendje shëndetësore që rezulton me një çregullim ose mosfunksionim të një procesi të caktuar fiziologjik në organizëm dhe mund të shprehet me simptoma të ndryshme. Sëmundjet klasifikohen sipas kritereve të ndryshme, duke përfshirë organet e prekura,  shkallën e ashpërsisë dhe të tjera. Sëmundjet diagnostikohen dhe trajtohen nga mjeku, për shërim më të shpejtë dhe rikthimin e funksioneve normale të organizmit. Trajtimi mjekësor mund të ndryshojë në varësi të llojit dhe ashpërsisë së sëmundjes dhe mund të përfshijë përdorimin e medikamenteve, kirurgjisë, terapisë fizike, psikoterapisë, ndryshime në stilin e jetesës dhe metodave të tjera për të përmirësuar shëndetin.

 

БОЛЕСТИ | SËMUNDJE :