Алергологијата е медицинска специјалност која се занимава со препознавање, дијагноза и третман на алергии и алергиски состојби. Алергиите се негативни реакции на имунолошкиот систем на телото, кон обично безопасни материи, познати како алергени. Овие реакции може да предизвикаат различни симптоми и здравствени проблеми. Алерголози вршат различни тестови за да ги идентификуваат алергените кои предизвикуваат реакции кај пациентите и да развијат планови за лекување. Тие работат со пациентите за да им помогнат да се справат со нивните алергии и да го подобрат квалитетот на нивниот живот.

Alergologjia është një specialitet mjekësor që merret me njohjen, diagnostikimin dhe trajtimin e alergjive dhe gjendjeve alergjike. Alergjitë janë reagime negative të sistemit imunitar të trupit ndaj substancave zakonisht të padëmshme të njohura si alergjenë. Këto reagime mund të shkaktojnë një sërë simptomash dhe problemesh shëndetësore. Alergologët kryejnë një sërë testesh për të identifikuar alergjenët që shkaktojnë reaksione te pacientët dhe për të zhvilluar plane trajtimi. Ata punojnë me pacientët për t’i ndihmuar ata të menaxhojnë alergjitë e tyre dhe të përmirësojnë cilësinë e jetës së tyre.

 

БОЛЕСТИ | SËMUNDJE :